• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Per den 30 september 2016 omfattade det registrerade aktiekapitalet 185 397 485 kr fördelade på 185 397 485 aktier, varav 11 229 432 stamaktier av serie A, 164 168 053 stamaktier av serie B samt 10 000 000 preferensaktier. 

Balder genomförde under september en riktad nyemission om 3 000 633 stamaktier, vilket inbringade 682 Mkr efter emissionskostnader. För befintliga stamaktieägare innebar emissionen en utspädningseffekt om 1,7 % på kapitalet. Efter emissionen och per den 30 september uppgick aktiekapitalet i Balder till 185 397 485 kr fördelat på 185 397 485 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,00 kr, varav 11 229 432 av serie A, 164 168 053 av serie B samt 10 000 000 preferensaktier.  Totalt antal utestående aktier uppgår till 185 397 485. Varje aktie av serie A berättigar till en röst, varje aktie av serie B och preferensaktien berättigar till en tiondels röst vardera.
 
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och innehav av preferensaktie berättigar till en årlig utdelning om 20,00 kr per aktie. Aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman.
 

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
031-10 95 94
Relaterade länkar