• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Då Balder under de närmaste åren prioriterar tillväxt, kapitalstruktur och likviditet kommer utdelningen till stamaktieägare att vara låg eller helt utebli. Utdelningen till preferensaktieägare sker i enlighet med bolagsordningens bestämmelser vilket innebär en årlig utdelning om 20,00 kr per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kr, enligt nedan kalendarium.

Inlösen kan ske till ett pris per preferensaktie om 350 kr plus eventuella Innestående belopp, efter beslut på bolagsstämman.
 
Vid likvidation har preferensaktier företrädesrätt framför stamaktier, till ett belopp om 300 kr med tillägg för eventuella Innestående belopp per preferensaktie.
 
Varje preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.
 
Vid utebliven utdelning kommer alla obetalda utdelningar att läggas till Innestående belopp (såsom definierat i bolagsordningen). Eventuella Innestående belopp räknas upp med en årlig justeringsfaktor på 14 %. Ingen utdelning får ske till innehavare av stamaktier innan innehavare av preferensaktier har erhållit full betalning av eventuella Innestående belopp.
 
Preferensaktierna medför inte någon rätt att erhålla ytterligare utdelning.
 
Villkoren för preferensaktien regleras i Balders bolagsordning. Ändringar i villkoren för preferensaktierna kräver beslut av bolagsstämma som biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna, och att ägare till minst hälften av det totala antalet utestående preferensaktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda preferensaktierna är överens om sådana ändringar.

Juli  2017

Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning 

6 juli

Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning

7 juli

Avstämningsdag för utbetalning av utdelning 

10 juli

Förväntad dag för utbetalning av Euroclear*

13 juli

Oktober 2017

Sista dag för handel inklusive rätt till utbetalning av utdelning

6  okt

Första dag för handel exklusive rätt till utbetalning av utdelning

9 okt

Avstämningsdag för utbetalning av utdelning

10  okt

Förväntad dag för utbetalning från Euroclear*

13  okt

*Sker på tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter.
Balder styr dock inte över detta datum utan detta följer av Euroclears regelverk.

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
031-10 95 94