• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Bästa aktieägare

Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade under året med 22 % och uppgick till 11,89. För kvartal 4 blev motsvarande resultat 3,39 kr per stamaktie, en ökning med 28 % jämfört med samma period föregående år. Substansvärdet per stamaktie ökade under året med 25 % till 198,49. Aktuell intjäningsförmåga per stamaktie ökade 27 % från 10,64 till 13,52.
 
För vårt värdemässigt största intressebolag Collector ökade vinsten per aktie med 34 % och eget kapital per aktie ökade 41 %. Vi kan således konstatera att 2016 blev ett år med fina förbättringar i nyckeltalen per aktie för både Balder och Collector.
 
För den långsiktige aktieägaren är det över tid viktigast att ha en tro om hur den framtida intjäningen kommer utvecklas (självklart eller hur?) och att därefter ha en uppfattning av nuvärdet av framtida intjäning (s k diskonteringsfaktor). Små förändringar av dessa två nyckeltal ger dock stort utslag på värdet och både Balder och Collector är exempel på det under 2016.
 
Balders aktiekurs sjönk under året med 12 % trots att nyckeltalen per aktie förbättrades ca 25 %, med andra ord skulle aktiekursen varit ca 40 % högre 31 december 2016 om bedömningarna avseende intjäning och nuvärde varit likvärdiga med 31 december 2015.
 
För Collector noterades aktien 19 % lägre trots knappt ca 40 % bättre nyckeltal per aktie. Med samma bedömningar som föregående årsskifte skulle kursen således varit ca 70 % högre. Att förväntningarna på aktiemarknaden kan variera så mycket skapar möjligheter för både lång och kortsiktiga investerare och jag tycker själv att det är fascinerande, intressant och roligt att följa förändringarna över åren.

Operativt

2016 var ett år då vi också, bortsett från ekonomiska nyckeltal, utvecklades positivt på många fronter. Balder investerar i många länder, fastighetskategorier och projekt samt via hel- och delägande. Jag tycker personligen att alla delar av bolaget förbättrades vilket dessutom leder till fler möjligheter affärsmässigt. Det är ett privilegium för mig att få jobba med Er alla!

2017 och framåt

Gissningsvis blir även 2017 ett år med bra efterfrågan på både lokaler och bostäder på våra marknader. Även finansieringsförutsättningarna känns gynnsamma och då vi nu har officiell rating breddas vår finansieringsbas ytterligare.
 
Till våra finansiella mål har vi nu kompletterat soliditetmåttet (min 35 %) med belåningsgrad (max 55 %). Dessa nyckeltal är självklart snarlika men allt oftare används nyckeltalet belåningsgrad vilket gör att det är bra att förtydliga oss på den punkten. Framtiden är ljus och trots stor konkurrens bland investerarna känner jag mig i vanlig ordning optimistisk avseende möjligheterna att över tid hitta rimligt bra investeringar.

Erik Selin
Verkställande direktör

 

 

Finansiella rapporter
Prenumerera
Våra kontor