• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Bästa aktieägare,

Fastighetsmarknader och investeringar

2015 var för Balder ett mycket intressant och positivt år! Fastighetsmarknaden var fortsatt stark (för stark?) på grund av stort investerarintresse pådrivet av rekordlåga räntor, bra hyresmarknad och även i vissa fall på grund av brist på alternativa investeringsmöjligheter.

Vår i särklass största investering gjorde vi genom att under året successivt förvärva drygt 50 procent av det finländska bostadsfastighetsbolaget Sato. Även om Finland de senaste åren haft en svagare utveckling än de övriga Nordiska län­derna är jag övertygad om att den långsiktiga utvecklingen i Finland blir åter positiv. Genom Sato får vi en bra organisa­tion och ett fantastiskt nätverk som ger oss förutsättningar att hitta bra investeringsmöjligheter över tid. 

Vår finska investering vilar i trygga händer.

I Sverige var vi, om än i liten skala, nettosäljare av förvalt­ningsfastigheter och var istället nettoinvesterare i bostads­projekt, där vi nu stegvis får en bättre och bättre projekt­portfölj. Det medför kortsiktigt en något negativ resultateffekt men på sikt kommer dessa investeringar bli en betydelsefull del av vårt resultat.

Fastighetsmarknaden i Köpenhamn var även den stark under året och vår verksamhet där blir successivt både bättre och större genom de byggnationer som färdigställs nu och under åren som kommer. Vi har även påbörjat vår första hotellinvestering i Köpenhamn vilket känns bra. Vi är, som ni säkert vet, väldigt förtjusta i våra hotell och även den avdelningen inom Balder har flyttat fram positionerna under 2015.

Intressebolag

På intressebolagsfronten har vi fått nya fina tillskott i form av Tornet och Brinova. Även om deras påverkan på vår totala resultat- och balansräkning just nu inte är särskilt stor så ger det oss ytterligare investeringsmöjligheter och alternativ över tid och inte minst ger det oss nya relationer. Att skapa nya och bibehålla befintliga bra relationer bedö­mer jag som ovärderligt och dessutom är det både kul och utvecklande för mig och övriga Baldermedarbetare!

I juni börsnoterades Collector vilket har gjort att bolagets värde på ett tydligare sätt synliggjorts. Vi ser på Collector som ett intressebolag och vi förväntar oss att Balder kvar­står som ägare under överskådlig tid. Redovisningsmässigt innebär detta att vi inte ska ta upp Collectors aktier till börskurs utan till anskaffningsvärde (till det läggs vår del av resultatet). För att ge en så rättvisande bild som möjligt presenterar vi även vår balansräkning och våra nyckeltal inklusive Collector till marknadsvärde.

Jag är mycket positiv när det gäller Balders möjligheter framöver.

Finansiella mål och nyckeltal

För att bibehålla en stark balansräkning utnyttjade vi delar av det mandat att emittera aktier, som vi fick på årsstäm­man 2015. Vi riktade ett erbjudande om 10 miljoner aktier till svenska och internationella institutioner och fick ett mycket bra mottagande. Erbjudandet övertecknandes kraf­tigt.

Styrelsen i Balder har beslutat att justera vårt mål avse­ende räntetäckningsgrad från 1,5 till 2 ggr. När räntan är på dagens nivåer blir nyckeltalet räntetäckningsgrad lite oin­tressant men vem vet vad som händer med räntan över tid? (Jag vet inte).

2016 och därefter

På kort sikt känns fastighetsmarknaden stark utifrån samma faktorer som gällt de senaste åren. Vårt fokus ligger dock helt på den långsiktiga utvecklingen för Balder och Balders aktieägare. Jag är mycket positiv när det gäller Bal­ders möjligheter framöver baserat på vår organisation som ständigt utvecklas, att vi investerar i olika segment på olika marknader och att vi har så många partners som hjälper oss med allt möjligt.

Erik Selin
Verkställande direktör

 

 

Finansiella rapporter
Prenumerera
Våra kontor