• English site
  • Mina sidor
  • Sök

Bästa aktieägare,

Förvaltningsresultatet per stamaktie uppgick under första kvartalet till 3,23 kr, vilket motsvarar en ökning med 33 % jämfört med samma period föregående år.
 
Ökningen förklaras av ett större fastighetsbestånd, förbättrad uthyrnings- och överskottsgrad samt ökat resultat från våra intressebolag. Min bedömning är att efterfrågan på lokaler och bostäder kommer vara fortsatt god under i vilket fall det kommande året.

Köp och försäljningar

Under första kvartalet gjorde vi endast några mindre köp och försäljningar och efter kvartalets utgång har vi frånträtt tidigare kommunicerade försäljningar i Falköping, Arboga, Köping och Tranås. Vi har också träffat avtal avseende förvärv av en hotellfastighet i Helsingfors.
 
Konkurrensen är fortsatt hård och det finns ett stort antal köpare av fastigheter av olika karaktär både inhemska och internationella.
 
Balders målsättning är att över tid nettoinvestera och därmed öka intjäningsförmågan. Vi har dock stor flexibilitet gällande tidpunkt för när vi investerar och kan även periodvis vara nettosäljare av fastigheter.

Obligationsemission

Viktigaste enskilda händelsen under kvartalet var att vi under mars för första gången emitterade obligationer i Euro. Totalt belopp uppgick till 1 miljard Euro fördelat på 500 miljoner Euro med 5 års löptid och 500 miljoner Euro med 8 års löptid med fast ränta.
 
Genom transaktionen säkrar vi vår valutarisk samt förlänger vår ränte- och kapitalbindning. Likviden har i huvudsak använts till amortering av säkerställd skuld med kortare löptid.
 
Vår målsättning är att upprätthålla en stark kreditrating och att vara en återkommande emittent i Eurobond marknaden.

Erik Selin
Verkställande direktör

 

 

Finansiella rapporter
Prenumerera
Våra kontor