• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Per den 31 december 2016 omfattade det registrerade aktiekapitalet 190 000 000 kr fördelade på 190 000 000 aktier, varav 11 229 432 stamaktier av serie A, 168 770 568 stamaktier av serie B samt 10 000 000 preferensaktier. 

Balder genomförde under september en riktad nyemission om 3 000 633 stamaktier, vilket inbringade 681 Mkr efter emissionskostnader. För befintliga stamaktieägare innebar emissionen en utspädningseffekt om 1,7 % på kapitalet. Under december genomfördes en kvittningsemission om 4 602 515 stamaktier, vilket inbringade 1 099 Mkr efter emissionskostnader. Emissionen innebar en utspädningseffekt om 2,6 % på kapitalet för befintliga aktieägare. Efter emissionerna och per den 31 december 2016 uppgick aktiekapitalet i Balder till 190 000 000 kronor fördelat på 190 000 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,00 kr, varav 11 229 432 av serie A, 168 770 568 av serie B samt 10 000 000 preferensaktier.  Totalt antal utestående aktier uppgår till 190 000 000. Varje aktie av serie A berättigar till en röst, varje aktie av serie B och preferensaktien berättigar till en tiondels röst vardera.
 
Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och innehav av preferensaktie berättigar till en årlig utdelning om 20,00 kr per aktie. Aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid bolagsstämman.
 

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
+46 31-10 95 94
Relaterade länkar