• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

Fastighets AB Balders extra bolagsstämma i Göteborg den 25 september 2017 godkände styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom obligatorisk inlösen av preferensaktier och beslutade om inlösen av samtliga 10 miljoner utestående preferensaktier i Fastighets AB Balder i enlighet med inlösenbestämmelsen i punkt 8 i bolagsordningen. I samband med inlösen sker kontant återbetalning till innehavarna av preferensaktier med ett belopp om 350 kronor per preferensaktie, vilket sammanlagt motsvarar ett belopp om 3,5 miljarder kronor.
 
Bolagsstämman beslutade vidare att avstämningsdag för inlösen av preferensaktierna ska vara måndagen den 9 oktober 2017. Preferensaktierna kommer därför inte vara berättigade att erhålla någon ytterligare vinstutdelning. Det finns inte heller något s.k. innestående belopp som avser utdelningar som ännu inte har blivit utbetalda avseende tidigare avstämningsdagar för utdelning.

 

Kontaktperson

Marcus Hansson

Finanschef
+46 31-10 95 94