• Dansk site
  • English site
  • Mina sidor
  • Sök

BOLAGSORDNING för Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905

1. Firma
Bolagets firma är Fastighets AB Balder (publ). Bolaget är publikt.

2. Föremål för verksamheten

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

3. Styrelse

Bolagets styrelse, som skall bestå av minst tre och högst sju personer, skall ha sitt säte i Göteborg. Antalet styrelsesuppleanter skall vara högst tre. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

4. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000. Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier av serie A och serie B, samt preferensaktier. Aktier av serie A får ges ut till ett antal av högst 20 000 000 och aktier av serie B och preferensaktier till ett antal av högst 380 000 000.

6. Aktieslag och företrädesrätt

6.1 Varje aktie av serie A skall ha ett röstvärde om en (1) röst och varje aktie av serie B samt varje preferensaktie skall ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst.
6.2 Beslutar bolaget att genom kontant emission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier, skall stamaktieägare äga företrädesrätt att teckna nya stamaktier av samma aktieslag i förhållande till det antal stamaktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Stamaktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga stamaktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna stamaktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall stamaktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
6.3 Beslutar bolaget att genom kontant emission eller kvittningsemission ge ut nya preferensaktier, skall ägare av preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya preferensaktier i förhållande till det antal preferensaktier innehavaren förut äger. Om inte sålunda erbjudna preferensaktier räcker för den teckning som sker med företrädesrätt, skall preferensaktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal preferensaktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
6.4 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga stamaktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.
6.5 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har stamaktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätten att teckna konvertibler som om emission gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
6.6 Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
6.7 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya stamaktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.
6.8 Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

7. Vinstutdelning

7.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning motsvarande ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 20 kronor.
7.2 Utbetalning av utdelning på preferensaktier skall göras kvartalsvis med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag eller beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige, skall avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.
7.3 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall preferensaktierna utöver utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan), jämnt fördelat på varje preferensaktie. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
7.4 Om utdelning på preferensaktier inte betalas i anslutning till en kvartalsvis avstämningsdag i enlighet med punkten 7.2. ovan eller om den kvartalvisa utdelningen sker med ett belopp som understiger fem (5) kronor per preferensaktie skall ett belopp motsvarande skillnaden mellan fem (5) kronor och utbetald utdelning per preferensaktie läggas till innestående belopp ("Innestående Belopp"). Innestående Belopp per kvartal skall räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 14 procent, varvid uppräkning skall ske med början från utbetalningsdagen för den kvartalsvisa utdelningen.

8. Inlösen

8.1 Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av bolagsstämman. När nedsättningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.
8.2 Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock bolagsstämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.
8.3 Lösenbeloppet skall vara 350 kronor per preferensaktie plus det Innestående Beloppet jämnt fördelat på varje inlöst preferensaktie. Ägare av preferensaktie som anmälts för inlösen skall vara skyldig att inom tre månader från erhållande av skriftlig underrättelse om bolagsstämmans beslut om inlösen motta lösenbeloppet för preferensaktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

9. Bolagets upplösning

Om bolaget likvideras skall preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie beräknat som summan av 300 kronor samt det Innestående Beloppet jämnt fördelat på varje preferensaktie innan utskiftning sker till stamaktieägarna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

10. Bolagsstämmas sammankallande

10.1 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring om bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
10.2 Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
10.3 För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
10.4 För att aktieägare skall få medföra högst två biträden på bolagsstämman måste aktieägaren anmäla antalet biträden till bolaget på sätt och tid som anges i föregående stycke rörande aktieägares egen anmälningsplikt.

11. Bolagsstämma

Bolagsstämman skall hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om valberedningen
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutanda.

12. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vart fjärde år på ordinarie bolagsstämma en eller två auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde året efter revisorsvalet. Istället för revisor kan för samma tid utses registrerat revisionsbolag.

13. Räkenskaper

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.

14. Omvandling

A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie på begäran av ägare till A-aktie. Framställning därom skall göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling skall utan dröjsmål anmälas för registrering.

15. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

__________________

Bolagsordningen har antagits på årsstämma den 9 maj 2012.

Kontaktperson

Magnus Björndahl

Ekonomidirektör
+46 31-10 95 74