• Dansk site
 • English site
 • Mina sidor
 • Sök

Miljöpolicy

Balder förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter och vill genom vår verksamhet bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill påverka och uppmuntra våra medarbetare, kunder och leverantörer till bättre miljöprestationer.

Balders miljömål är:

 • Minska energianvändningen och välja hållbara energikällor

 • Verka för miljövänliga transporter

 • Reducera miljöskadliga ämnen och använda resurseffektiva material

 • Reducera avfallsmängder och öka sorteringsgraden

Genom systematiskt och förebyggande arbete som är integrerat i verksamheten strävar Balder efter att ständigt förbättra våra miljöprestationer. Vi följer gällande miljölagstiftning, myndighetskrav och samhällets miljökrav.
 
Avsikten är att miljöarbetet ska vara närvarande i alla Balders aktiviteter och som en del i detta arbete vill vi också hjälpa och motivera våra kunder, leverantörer och samarbetspartners till bättre miljöprestationer. Till exempel genom våra inköp och produktval där vi ställer krav och väljer produkter och tjänster som är mer fördelaktiga för miljön.

Miljöfokus

De fyra miljöbelastningar som Balder lägger fokus på är ett resultat av en viktad bedömning utifrån: 

 1. Miljöpåverkan genom kvalitativ och kvantitativ bedömning

 2. Omfattning av rådande lagar och myndighetskrav

 3. Företagets Policys och verksamhetskrav

 4. Företagets möjlighet att påverka en reduktion av miljöbelastningen

 5. Våra kunders behov och önskemål

Energi
Fastighetsdriften hade under 2015 en energiförbrukning om totalt ca 300 miljoner kWh fördelat på el (25 %), fjärrvärme (72 %), fjärrkyla (2 %), gas (0,7 %) och olja (0,3 %).  Energi är den högst prioriterade miljöaspekten inom Balder och vi har formulerat en energipolicy som anger ramverket för hur energifrågan ska hanteras. Energiförbrukningen måste reduceras men det ska göras utan negativ inverkan på hyresgästens termiska komfort. Det är också viktigt att Balder kan leverera värme och kyla med minimala avbrott i driften. För att uppnå detta vill vi ha driftsäkra energisystem med stabila produktleverantörer för att säkerställa att reservdelar finns tillgängliga inom överskådlig tid.

Energipolicy

 1. Reducera energibehovet utan att äventyra god komfortnivå

 2. Lösningar/åtgärder ska vägledas av hög driftsäkerhet och långsiktighet

Aktiv energiuppföljning bedrivs via ett energiuppföljningssystem.  Systemet ger stora förutsättningar att tidigt fånga upp avvikelser i energiförbrukningen och analysera orsakerna till dem på timmesnivå. Det skapar goda förutsättningar till att spara både onödiga utgifter och miljöbelastningar. Utifrån systemet kan vi också prioritera och analysera fastigheter med hög energiförbrukning och utifrån fastighetens energiprofil bestämma vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv. Det bedrivs en betydande mängd teknikprojekt inom Balder som syftar till att minska energiförbrukningen där den ligger över förväntad normalförbrukning. 

Avfall
Målsättningen med en bra avfallssortering i våra fastigheter är att minimera mängden avfall som går till deponi och maximera återvinningen. Grunden till en god avfallsortering hänger dels på vilka förutsättningar som fastigheten har dels på våra hyresgästers ambitioner.
 
Visserligen har Sverige blivit mycket duktig på att minska mängden avfall som går till deponi. År 1975 gick 62 % av Sveriges hushållsavfall till deponi jämfört med dagens nivå som ligger under 1 %. Grunden till detta är att en stor del av dagens avfall går till sopförbränning som försörjer oss med fjärrvärme. Det långsiktiga målet är att Balders samtliga bostadsfastigheter ska ha sorteringsmöjligheter för avfall.
 
Konkret jobbar vi för att alla avfallsrum ska utformas på ett sätt som uppmuntrar och underlättar avfallssorteringen. Det innebär att de ska vara rena, väl märkta, ljusa och trygga. En viktig del är också att informera våra hyresgäster om avfallshanteringen i den aktuella fastigheten.
 
I ny- och ombyggnadsprojekt är avfall också en viktig fråga men i de fallen ligger fokus på att uppnå resurseffektivitet som minskar uppkomsten av avfall både på kort- och lång sikt.

Transport
Förutom Balders egna tjänste- och servicebilar vill vi också jobba för att reducera miljöbelastningen från våra hyresgästers transporter till och från fastigheterna. Av den totala miljömässiga transportbelastningen är hyresgästernas andel 95 % vilket ger oss en god anledning att fokusera på kundernas förutsättningar att välja miljövänligare transportalternativ i och runt fastigheten. Det handlar t.ex. om att det ska finnas säkra och väderskyddade cykelparkeringar, möjlighet till dusch i kommersiella fastigheter och laddningsplatser för elbilar. Närhet och frekvens till kollektivtrafik har en stor betydelse för hur våra kunder väljer att transportera sig till och från fastigheten.

Material och kemikalier
Genom att ställa krav på energieffektiva material och kemiska innehåll genom ax till minskas den negativa inverkan på miljön samtidigt som vi bidrar till en ökad efterfrågan av miljövänligare produkter.
 
Kemikalieinspektionen har definierat utfasningsämnen som ett ämne med särskilt allvarliga egenskaper enligt fastställda kriterier vad gäller miljö- och hälsokonsekvenser t.ex. cancerframkallande eller mutagent. Kriterierna går i linje med EU:s kemikalielagstiftnings, REACH, egenskaper för särskilt farliga ämnen (Substances of very high concern - SVHC). Det är ämnen som i framtiden kan komma att förbjudas och som riskerar att bli framtidens asbest- eller PCB-problem.
 
Balder vill därför systematiskt undvika att utfasningsämnen tillförs fastigheterna. I den dagliga driften innebär det att produkten antingen ska vara miljömärkt eller att den kontrolleras mot en miljödatabas. I de fall där det inte finns alternativ till en produkt innehållande någon form av utfasningsämne ska den noteras med tillhörande nödvändig information i den digitala loggboken för fastigheten.
 
Den absolut största kommande miljöbelastningen ur CO2-synpunkt är materialbehovet genom Balders nybyggnadsverksamhet. Material kostar energi att tillverka och betong är det dominerande materialslaget. Cement, som betong innehåller, är energimässigt dyrt att framställa och ur ett globalt perspektiv står cementtillverkningen för 5-7% av den globala växthusgasbelastningen. För att minska energibelastning måste man jobba med robusta material för minska utbytesfrekvensen, välja byggmaterial som är baserat på återvunnet material, medvetet värdera material efter ett livscykelperspektiv och finna energieffektiva material.

Miljömål

Energi

1. Den samlade energiförbrukningen för Balders alla energimätare ska reduceras med 5 % 2016

 

2. Fossilabränslen ska fasas ut senast under 2017

Avfall

 3. Befintliga kommersiella fastigheter ska ha en sorteringsgrad >55 %

 
4. Det ska finnas källsortering i alla våra fastigheter

 
5. Vid projektutveckling ska max 10 viktsprocent av byggavfallet gå till deponi

Transporter

6. Öka förutsättningar för miljövänliga transporter till och från fastigheterna

Material

7. Fastigheter, befintliga och nya, ska inte tillföras material med utfasningsegenskaper enligt Kemikalieinspektionen (KEMI)

 
8. Välja resurseffektiva byggmaterial utifrån ett livscykelperspektiv

Hållbar energi

Målsättningen är att på ett klokt sätt välja energiförsörjning som bidrar till en minskad miljöbelastning vad gäller CO2. Balder har idag en liten andel fastigheter med värmesystem baserade på fossila bränslen i förhållande till den totala förbrukningen. Målsättningen är att senast under 2017 ska dessa fastigheter som värms med olja konverterats till mer hållbara uppvärmningssystem. Under 2015 reducerades uppvärmd area med olja med 31 %.
 
Balders bidrar med förnybar energi genom sina 2 vindkraftsparker med en omfattning av totalt 10 vindkraftsverk. Under 2015 har vindkraftverken genererat 22,5 miljoner kWh vilket är en tredjedel av Balder elbehov. Totalt motsvarar produktionen den genomsnittliga årsförbrukningen av 900 villor.

Miljökrav vid nybyggnation

Balder kommer inom de närmaste åren genomföra mycket nybyggnationer. Varje ny byggnad medför naturligtvis både kortsiktiga och långsiktiga miljöbelastningar och det är därför helt rimligt att ställa miljökrav i ett tidigt skede. Nedanstående punkter visar några av de miljökrav som ställs i Balders nybyggnadsprojekt för bostäder:

 • Energiklass B, innebär 25 % under Boverkets nybyggnadskrav

 • Material och produkter ska minst uppfylla kraven ”accepteras” i byggvarubedömningen eller ”B” i SundaHus

 • Trä och träbaserade produkter ska vara certifierade enligt FSC, PEFC eller motsvarande

 • Källsortering i varje lägenhet 

 • Max 10 viktsprocent av byggavfall till deponi

 • Vattensnåla kranar/duschar och toaletter

 • Projekten utformas på ett sätt så att hyresgästerna ska kunna prioritera miljövänliga transportalternativ.

Miljöbyggnader

Balder har totalt 4 miljöklassade byggnader i sitt bestånd med en omfattning om totalt 33 600 kvm som är certifierade genom antingen GreenBuilding, Miljöbyggnad eller LEED. Senast införskaffade är Park49 om 7500 kvm som är Balders nya huvudkontor. Det byggt för att certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED:s högsta nivå, Platinum.
 

Kontaktperson

Helena Målsäter

Miljösamordnare
+46 31-83 94 49