Du är här

Frågor och svar om våra lokaler

Här har vi samlat våra vanligaste frågor för dig som hyr lokal av Balder.

Finner du inte svaret på din fråga nedan eller önskar personlig service är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0774-49 49 49 eller maila oss på kundservice [at] balder.se

Vad omfattar ett hyresavtal?

Ert hyresavtal innefattar information om exempelvis kontraktstid, lokalens storlek och vad som ingår i hyreskostnaden. Hyreskontraktet är en legalt bindande handling mellan hyresgästen och hyresvärden vilket innebär att båda parter är skyldiga att följa dessa villkor under hela avtalstiden.

Kontraktstiden för lokaler är normalt minst tre år med nio månaders uppsägningstid och minst tre års förlängning som standard. Generellt tillämpar vi indexreglerad hyra i kombination med årlig procentuell uppräkning under avtalsperioden.

Vid kontraktsskrivning går vi tillsammans igenom kontraktet för att diskutera ansvarsfördelning och andra eventuella frågor. 

Behöver jag teckna om mitt avtal när verksamheten går från enskild firma till aktiebolag?

Ja. Om din verksamhet övergår från att drivas som en enskild firma  behöver du göra en överlåtelse till det nya aktiebolaget. Kontakta din förvaltare för mer information. 

Jag vill säga upp mitt hyresavtal, hur gör jag?

Ett lokalhyresavtal har en överenskommen uppsägningstid vilket framgår i hyresavtalet. En uppsägning ska göras skriftligen för att anses vara delgiven och skickas till hyresvärden med rekommenderad post. Detta ska göras i god tid innan avtalstidens utgång. Det är också då uppsägningen kan träda i kraft. I din skriftliga uppsägning ska vissa viktiga punkter finnas med: 

  1. Från vilket datum uppsägningen ska gälla
  2. Vilken lokal uppsägningen gäller
  3. Vem uppsägningen riktar sig till
  4. Vem som är avsändare

Besiktning av lokalen

Tänk på att beställa besiktning i god tid innan du ska flytta ut. Detta gör du genom att kontakta din förvaltare. Under besiktningen går en representant från hyresvärden igenom lokalen tillsammans med dig och bedömer skicket på lokalen vid utflyttning, jämfört med skicket vid inflyttning.

Förbesiktning
Förbesiktning av lokalen utförs i ett tidigt skede för att ni som hyresgäster ska hinna återställa eventuella skador som kan ha uppstått under hyrestiden. Vi vill få ett bra avslut på vårt hyresförhållande, därför är det viktigt att ni som hyresgäster närvarar under förbesiktningen.

Slutbesiktning
I god tid innan ni ska flytta behöver ni beställa tid för en slutbesiktning. Detta gör ni genom att kontakta er förvaltare eller ert närmaste lokalkontor. Under besiktningen går vi tillsammans igenom och bedömer skicket på lokalen inför din utflyttning. En jämförelse görs med noterat skick vid er inflyttning. Har lokalen misskötts eller förändrats utan lov från oss som hyresvärd kan ni bli ersättningsskyldiga. 

Flyttstädning

En flyttstädning innebär att lokalen städas mycket noggrant. Har lokalen städats bristfälligt, eller inte alls innan du flyttar, riskerar du att bli ersättningsskyldig.

Uppsägning av abonnemang

Inför utflyttningen är det viktigt att du kontaktar dina leverantörer inom följande områden:

Försäkring
Kontakta ditt försäkringsbolag och avsluta eller flytta försäkringen till den nya adressen. Glöm inte att flytten av försäkringen kan ta ett tag, så kontakta dem i god tid innan du flyttar ut. 

Adressändring
Gör gärna en adressändring till din nya adress i god tid innan du flyttar ut. Tänk på att det tar tid för adressändringen att registreras och börja gälla. 

Elavtal
Om du har eget elabonnemang är det viktigt att du säger upp avtalet så att elbolaget har möjlighet att läsa av din elförbrukning innan nästa hyresgäst tar över lokalen. Elbolaget skickar därefter en sluträkning till dig.

Telefon/IT/Data
Glöm inte att se över data, telefoni och nätverk inför utflyttningen. Ska nuvarande avtal flyttas eller avslutas? Tänk på att avslut eller flytt av abonnemang kan ta ett tag. Se över dessa i god tid före flytten. 

Skyltning och andra trycksaker

Om du har företagsskyltar eller flaggor uppsatta på fastighetens fasad, i flaggstänger eller dylikt är det viktigt att plocka ner dessa i samband med flytten. På detta sätt riskerar du inte att missleda kunder som passerar fastigheten.

Uppsägning på grund av villkorsändring med möjlighet till förlängning

Vid villkorsändring eller förlängning av ett hyresavtal är det viktigt att du noggrant redogör för de villkorsändringar du önskar att hyresvärden ska godkänna. Om denna beskrivning saknas har uppsägningen inte någon verkan och kontraktet löper vidare i oförändrat skick. Det kan även hända att skrivelsen misstolkas vilket kan medföra problem. Var noga med att alla uppgifter och önskemål om förändringar finns med.

Får jag lov att överlåta lokalen eller verksamheten?

För att överlåta en lokal eller vid förändring av din verksamhet behöver du ett godkännande från oss som hyresvärd. Blankett ansökan om överlåtelse finns här.

Har du hyrt lokalen i mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att överlåtelsen ska godkännas. 

Får jag lov att hyra ut min lokal i andrahand?

Om du vill hyra ut din lokal i andrahand krävs beaktansvärda skäl för uthyrningen och ett samtycke från din hyresvärd. Skicka in din ansökan i god tid.

Ändamålet med verksamheten får inte ändras  och andrahandshyresgästen måste uppfylla vår uthyrningspolicy. Andrahandshyresgästen behöver bedriva en verksamhet i enlighet med det som tidigare är avtalat i hyreskontraktet. För ändring av verksamheten krävs ytterligare en ansökan, kontakta din förvaltare för mer information. Du som förstahandshyresgäst är även under denna avtalsperiod ansvarig för lokalen samt för att hyran betalas i tid.

När ska hyran vara betald?

Betalning av hyra sker i förskott inför varje nytt kvartal, senast den sista vardagen före kvartalsingång. Avisering sker kvartalsvis. Kontakta din förvaltare om du har frågor om dina hyresinbetalningar. 

Jag har förlorat min hyresavi, hur går jag tillväga fär att få en ny?

Vänligen kontakta din förvaltare eller ditt närmaste lokalkontor om du behöver en kopia på din hyresavi.

Får jag ändra utseendet i min lokal?

Om du vill göra förändringar i din lokal behöver du ett godkännande från oss som hyresvärd innan förädringen kan påbörjas. Krävs det bygglov för den planerade förändringen? I detta fall ansöker du själv om bygglov efter godkännande från din förvaltare. 

Lokalen jag hyr är i behov av upprustning, vem bekostar detta?

Underhållsåtgärder i din lokal bekostas av dig som hyresgäst, kom ihåg att du behöver ha godkännande av oss som hyresvärd innan åtgärder genomförs. För vissa ändringar behöver du även ett bygglov, det kan du ansöka om efter att du fått ett godkännande på underhållet av oss.

Vid önskemål om lokalanpassningar inför inflyttning, kommer vi i samband med detta överens om hur kostnaden ska fördelas.

Jag vill profilera mitt företag med en fasadskylt, hur går jag tillväga?

För varje fastighet har vi en skyltprofil. För att få sätta upp din skylt på fastighetens fasad krävs ett särskilt avtal med din hyresvärd. 

Kontakta din förvaltare för mer information om reglerna för just din fastighet.

Får jag lov att sätta upp en flagga?

Du får inte sätta upp en flagga utan att ha fått ett godkännande från oss.

Flera av våra fastigheter har en flaggstång på kringliggande mark. Önskar du hyra en för uppsättning av din bolagsflagga är du välkommen att kontakta din förvaltare. 

Jag är i behov av att hyra parkeringsplatser, vem kontaktar jag?

Vänligen kontakta din förvaltare för mer information om parkeringsmöjligheter i ditt område.