Lediga lokaler, Kontorshotell, Butikslokal, kontor, restauranger, förråd, lagerutrymmen

Du är här

Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé

Balder ska med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter belägna i storstädernas centrala delar och bostadsfastigheter på orter som växer och utvecklas positivt.

Övergripande mål

Balder strävar efter att genom en hög aktivitetsnivå och effektiv förvaltning skapa goda förvaltningsresultat. Vid förvärv, avyttring och nyproduktion strävar bolaget efter att utveckla beståndet enligt affärsidén. Balder vill vara en långsiktig ägare med stabila kasaflöden, nöjda kunder och medarbetare.

Finansiella mål
Balders målsättning är att ha en stabil och god avkastning på eget kapital samtidigt som soliditeten över tid ska vara lägst 35 procent, räntetäckningsgraden lägst 2,0 gånger och belåningsgraden högst 50 %.

Operativa mål
Med utgångspunkt i Balders strategi, övergripande mål och finanspolicy tar Balder fram både kvantitativa och kvalitativa operativa mål. Dessa sätts på både kort och lång sikt. Målen avser såväl finansiella mål som mål för miljö, kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet.

Utdelningspolicy
Eftersom Balder under de närmaste åren kommer att prioritera tillväxt, kapitalstruktur och likviditet kommer utdelningen för stamaktien att vara låg eller helt utebli. Utdelningen för preferensaktien uppgår till 20,00 kr per år.

Strategi

Balder skapar värden för ägarna, kunderna, medarbetarna och samhället.

Detta gör Balder genom att:

  1. Skapa tillväxt genom att förvärva, investera i och utveckla fastigheter

  2. Värna om kunders behov

  3. Välja kostnadseffektiva förvaltningslösningar 

  4. Hålla en hög aktivitetsnivå i alla led

  5. Effektivisera och rationalisera fastighetsförvaltningen.

  6. Vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda kunder