Du är här

Affärsidé, mål och strategi

Affärsidé

Balders affärsidé är att med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter belägna på orter som växer och utvecklas positivt. 

Övergripande mål

Balders verksamhet är inriktad på tillväxt och positiva kassaflöden samt ökat förvaltningsresultat. I respektive region skall bolaget uppnå en sådan position att Balder blir en naturlig partner för potentiella kunder.

Finansiella mål
Balders målsättning är att ha en stabil och god avkastning på eget kapital samtidigt som soliditeten över tid ska vara lägst 35 procent, räntetäckningsgraden lägst 2,0 gånger och belåningsgraden högst 55 %.

Operativa mål
Med utgångspunkt i Balders strategi, övergripande mål och finanspolicy tar Balder fram både kvantitativa och kvalitativa operativa mål. Dessa sätts på både kort och lång sikt. Målen avser såväl finansiella mål som mål för miljö, kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet.

Utdelningspolicy
Eftersom Balder under de närmaste åren kommer att prioritera tillväxt, kapitalstruktur och likviditet kommer utdelningen för stamaktien att vara låg eller helt utebli. Utdelningen för preferensaktien uppgår till 20,00 kr per år.

Strategi

Balder skapar värden för ägarna, kunderna, medarbetarna och samhället.

Detta gör Balder genom att:

  1. Möta och värna om våra kunders behov

  2. Ha korta beslutsvägar 

  3. Välja kostnadseffektiva förvaltningslösningar 

  4. Hålla en hög aktivitetsnivå i alla led

  5. Förvärva, utveckla och förvalta fastigheter med lokal förankring, på orter som växer och utvecklas

  6. Vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda kunder