Du är här

Hållbarhet för Balder

Som långsiktig fastighetsägare strävar Balder efter att ta ansvar såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Inom respektive område har ett antal väsentliga frågor identifierats.

Balder ska vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda kunder och medarbetare. För att uppnå detta ställs höga krav internt, men också på samarbetspartners. Balders verksamhet ska utstråla ärlighet och trovärdighet.

Till grund för hållbarhetsarbetet ligger bolagets affärsidé och värdeord, Hjärta, Nytänkande, Enkelhet och Närhet. Balder har också genomfört intressentdialoger och en väsentlighetsanalys för att identifiera vilka frågor som är viktigast inom hållbarhetsområdet och där bolaget kan bidra mest. Genom att arbeta med dessa frågor kan Balder skapa värde, inte bara för det egna bolaget, utan också för kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och samhället i stort. De väsentliga frågorna är:

Ekonomiskt

  • Nöjda kunder
  • Långsiktig ekonomisk stabilitet och lönsamhet

Socialt

  • Trygghet och trivsel i bolagets fastighetsbestånd
  • Nöjda medarbetare och god arbetsmiljö
  • Goda och etiska relationer med omvärlden
  • Ansvarsfulla leverantörer

Miljömässigt

  • Minimera användning av energi, vatten och kemikalier
  • Välja förnybara energikällor och mindre skadliga material
  • Minimera avfall
  • Ansvarsfulla och effektiva resor och transporter

Balder strävar efter att lyssna på kunder och hyresgäster och tillmötesgå dem så långt det är möjligt. Ökad trivsel och trygghet är några av de sociala aspekter som bolaget arbetar mycket med. Vid investeringar i befintliga eller nya fastigheter beaktas resurseffektivitet såväl som sociala aspekter, för att bidra till utvecklingen av stadsdelar och områden.

Genom löpande effektivisering och förbättring av arbetssätt kan negativ påverkan på miljön minimeras, exempelvis genom minskad energi- och vattenanvändning eller minskad mängd avfall. En annan viktig grundläggande faktor är att verksamheten fungerar med god etik. Detta säkerställs genom interna styrande dokument såsom uppförandekod, övriga policys och rutiner.

Läs mer om Balders hållbarhetsarbete i årsredovisningen 2018.