hållbarhet för Fastighets AB Balder

Du är här

Hållbarhetsaspekter

Genom att sträva efter att uppnå och utveckla beskrivna hållbarhetsaspekter vill vi utveckla bolaget på lång sikt. Då bolagets hållbarhetsaspekter spänner över stora områden är förhoppningen att detta även ger goda effekter för bolagets kunder/hyresgäster, personal, leverantörer och för samhället i stort.

Bolagets identifierade hållbarhetsaspekter har i de flesta fall varit en del av den grundläggande verksamheten under många år medan några få har utarbetats och implementerats de senaste åren. De som identifierats på senare tid är framförallt de som rör etik i externa relationer vilket fått en ökad betydelse i relation till Balders kraftiga tillväxt. Den andra aspekten som utarbetats i närtid är miljöpåverkan från transporter och material i samband med byggnation. Detta då bolaget nu går in i en fas av ökad nyproduktion, vilket har stora miljömässiga konsekvenser avseende energi- och materialanvändning.

Bolagets väsentliga hållbarhetsaspekter är:

Ekonomiskt:

  • Nöjda kunder 
  • Långsiktig ekonomisk stabilitet och lönsamhet 

Socialt:

  • Trygghet och trivsel i bolagets fastighetsbestånd 
  • Nöjda medarbetare och god arbetsmiljö 
  • Goda och etiska relationer med omvärlden 
  • Ansvarsfulla leverantörer 

Ekologiskt:

  • Minimera användning av energi, vatten och skadliga kemikalier 
  • Välja förnybara energikällor och mindre skadliga material 
  • Minimera avfall
  • Ansvarsfulla och effektiva resor och transporter 

För hållbarhetsaspekter som sedan tidigare ansetts väsentliga finns en inarbetad kunskap om hur bolaget ska arbeta. Samtidigt måste vi alltid vara ödmjuka för att vidareutveckla och förbättra processer, styrning och uppföljningsmetoder. För de aspekter som utarbetats i närtid pågår ett arbete med att uppdatera policys och rutiner samt utbildningsinsatser för att kunna följa och vidareutveckla dessa aspekter. Detta arbete är delegerat till lämpliga delar inom verksamheten.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell är en vidare beskrivning av hur affärsidén genomförs och efterlevs. Oavsett om det handlar om förvaltning, fastighetsutveckling eller interna stödprocesser styr affärsidén beslutade policys och bolagets övergripande målsättningar, samtidigt som hänsyn tas till hållbarhetsaspekterna ovan. Balders verksamhet har liksom alla verksamheter en hållbarhetspåverkan. Genom löpande effektivisering och förbättring av vårt arbetssätt kan exempelvis negativ påverkan på miljön minimeras genom minskad energi- och vattenanvändning eller minskad mängd avfall. Balder strävar efter att lyssna på kunder och hyresgäster och tillmötesgå dem så långt det är möjligt.

Ökad trivsel och trygghet är några av de sociala aspekter som Balder arbetar hårt med. Vid investeringar i befintliga eller nya fastigheter beaktas olika delar av resurseffektivitet såväl som sociala aspekter, dessa frågor har fått ökat fokus de senaste åren. En annan viktig aspekt är att verksamheten fungerar med en god etik. Detta säkerställs genom våra interna styrande dokument såsom policys och rutiner. I rollen som fastighetsbolag är exempelvis processer inom uthyrning, rekrytering och val av leverantörer särskilt viktiga. Policys och rutiner är tänkta att vägleda och säkerställa respektfulla och affärsmässiga relationer och samtidigt minimera riskerna för exempelvis diskriminering och korruption.

De styrande dokumenten är tillsammans med bolagets värdeord tänkta att skapa goda relationer och en god företagskultur vilket i sin tur skapar långsiktiga värden för bolaget och dess ägare. Genom att sträva efter att uppnå och utveckla beskrivna hållbarhetsaspekter vill vi utveckla bolaget på lång sikt. Då bolagets hållbarhetsaspekter spänner över stora områden är förhoppningen att detta även ger goda effekter för bolagets kunder/hyresgäster, personal, leverantörer och för samhället i stort.