Hur Balder arbetar med sitt miljöansvar

Du är här

Miljöansvar

Miljö och effektivisering

Balder strävar efter att vara en långsiktigt hållbar fastighetsägare på flera sätt. Det kan vara genom att minska energianvändningen, förbättra avfallsåtervinningen, beakta försiktighetsprincipen vid materialval eller kemikaliehantering. Lika viktigt är det att verka för att människor mår bra i våra fastigheter genom att erbjuda en god inomhusmiljö.  
Balder berörs av miljölagstiftning inom många områden och arbetar aktivt med att uppfylla kraven för såväl vår nyproduktion som för den löpande förvaltningen. Några av Balders fokusområden är energi, avfallshantering, inomhusklimat och potentiella miljörisker såsom radon, PCB, och asbest. 

Balders största miljöpåverkan beror på fastigheternas energianvändning, vilken därför är vår mest prioriterade fråga ur miljösynpunkt men också ur ett ekonomiskt perspektiv.  
Stora satsningar har påbörjats för att driftoptimera Balders bestånd. Ett nytt arbetssätt har tagits fram med fokus på inventering, optimering och uppföljning för att öka medvetenheten. En ny driftportal för fastighetsövervakning är under uppbyggnad med driftbilder avseende inomhusklimat, vattentemperaturer, undercentraler, fläktar och energiuppföljning. Det nya arbetssättet kommer att vara både kostnads- och tidsbesparande då reaktionstiden kommer förkortas samt driftportalen ge förvaltningen bättre förutsättningar att arbeta förebyggande med frågan. I samband med större ombyggnationer ska också energieffektiviseringsåtgärder som t.ex. fönsterbyten, isolering och nya installationer tas i beaktande. Vid större energibesparande projekt bör miljömärkningen Green Building övervägas. 

Miljöpolicy

Balder förvärvar, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter och vill genom vår verksamhet bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill påverka och uppmuntra våra medarbetare, kunder och leverantörer till bättre miljöprestationer.

Balders miljömål är:

  • Minska energianvändningen och välja hållbara energikällor. 
  • Verka för miljövänliga transporter. 
  • Reducera miljöskadliga ämnen och använda resurseffektiva material. 
  • Reducera avfallsmängder och öka sorteringsgraden. Genom ett systematiskt och förebyggande arbete som är integrerat i verksamheten strävar Balder efter att ständigt förbättra sina miljöprestationer. 
  • Vi följer gällande miljölagstiftning, myndighetskrav och samhällets miljömål.
  • För Balders dotterbolags miljöpolicy och miljömål, se respektive bolags hemsida. 

Avsikten är att miljöarbetet ska vara närvarande i alla Balders aktiviteter och som en del i detta arbete vill vi också hjälpa och motivera våra kunder, leverantörer och samarbetspartners till bättre miljöprestationer. Till exempel genom våra inköp och produktval där vi ställer krav och väljer produkter och tjänster som är mer fördelaktiga för miljön.

Energianvändning

Under de gångna åren har Balder arbetat med att minska energiförbrukningen i fastigheterna. För att ytterligare skapa medvetenhet har en tävling vid namn Balder Challenge genomförts där både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter utvärderades utifrån ursprunglig energianvändning respektive uppnådd energibesparing, investeringsbehov och uppfinningsrikedom.. Ytterligare åtgärder som vidtagits är fönsterbyten, tilläggsisolering av fasad, injustering eller byte av ventilationsaggregat, byte av belysningsarmaturer m.m. Ett fåtal av Balders fastigheter har fossila bränslen som spetsbränsle när ordinarie energikälla inte räcker till. Målet är ta fram handlingsplaner för att ersätta de fossila bränslen som används för uppvärmning med miljövänligare alternativ.

Avfall

Balders målsättning är att ha en bra avfallshantering i våra fastigheter och att minska mängden avfall som går till deponi samt maximera återvinningen. Balder har under året bytt entreprenör avseende källsortering och inventerat befintlig sortering i fastigheterna för att ta reda på vilka förbättringsåtgärder som kan genomföras i syfta att öka möjligheterna för våra kunder att sortera avfall. Då flera av Balders renhållningsbolag i dagsläget inte kan redovisa uppföljningen i kg har Balder satt som mål att minska avfallskostnaderna. Arbetet med att få fram mer detaljerad statistik för uppföljning kommer att fortsätta undenästkommande år.  
Balder arbetar även med att uppmuntra och underlätta avfallssortering genom att se till att avfallsrummen är rena, ljusa och trygga samt att kärlen är väl uppmärkta och att informationen är tydlig. Specifika siffror gällande Satos avfallsmängder kommer inkluderas i kommande årsrapport. Nedan diagram är exklusive Satos avfallsmängder då de inte har möjlighet att redovisa dessa värden i dagsläget. 

Balder har sedan 2009 två vindkraftsparker, en norr om Falkenberg och en på Öland. De tio vindkraftverken har bidragit med 19 501 MWh förnyelsebar energi vilket motsvarar ca 30 % av Balders elförbrukning, vilket motsvarar hushållsel för ca 7 800 stycken lägenheter.

Transporter

Förutom energi är transporter en stor miljöpåverkan för Balder och under året har en ny resepolicy tillkommit för att förenkla bokning och val av miljövänligare transportmedel. Arbetet med både de interna och extra transporterna kommer att fortsätta framöver. Balders totala utsläpp avseende tjänsteresor under 2017 är 208 g co2/kvm, exklusive Sato då de inte mäter transporternas utsläpp i dagsläget.

Vatten och Avlopp

Tillgång på färskvatten har tidigare inte varit en stor fråga i Sverige men efter de senaste årens torra somrar och minskade grundvattendepåer har frågan fått allt större fokus. Balder använder sig av det kommunala vattensystemet och arbetar med att följa upp och minska vattenförbrukningen. Balder har som mål att minska vattenförbrukningen i stort. Under 2017 användes 1,6 kubikmeter vatten per kvadratmeter.