Höst utomhusmiljö med lägenhetshus

Du är här

Miljömässig hållbarhet

Balder strävar efter att vara en långsiktigt hållbar fastighetsägare, och tar ansvar genom att i varje process, så långt det är möjligt, verka för att minska miljöbelastningen.

Genom ett systematiskt och förebyggande arbete som är integrerat i verksamheten strävar Balder efter att ständigt förbättra bolagets miljöprestationer. Det görs bland annat genom att minska energianvändningen, förbättra avfallsåtervinningen och beakta försiktighetsprincipen vid materialval eller kemikaliehantering. Balder arbetar också med certifieringar av byggnader. Vid nyproduktioner i egen regi är målet att fastigheterna ska uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad Silver.

Energianvändning

Balders största miljöpåverkan beror på fastigheternas energianvändning. Detta är den mest prioriterade frågan ur miljösynpunkt, men också ur ett ekonomiskt perspektiv.  I flera områden har särskild programvara installerats i fastigheterna för att kunna optimera energiförbrukningen ytterligare. Andra åtgärder som vidtagits är exempelvis fönsterbyten, tilläggsisolering av fasader, injustering eller byte av ventilationsaggregat samt byte av belysningsarmaturer.

Vattenförbrukning

Tillgång på färskvatten har tidigare inte varit en stor fråga i Sverige men efter de senaste årens torra somrar och minskade grundvattendepåer har frågan fått allt större fokus. Balder använder sig av det kommunala vattensystemet och arbetar med att följa upp och minska vattenförbrukningen. Bland annat monteras konstantflödesventiler på blandare och duschmunstycken, och ett proaktivt arbete för att kartlägga risk för läckor genomförs.

Avfall

Balders målsättning är att minska mängden avfall som går till deponi och att maximera återvinningen, bland annat genom att tillhandahålla en effektiv avfallshantering i fastigheterna. Balder arbetar även med att uppmuntra och underlätta avfallssortering genom att se till att avfallsrummen är rena, ljusa och trygga samt att kärlen är väl uppmärkta och att informationen är tydlig.

Transporter och material

Balder är inne i en fas av ökad nyproduktion, vilket innebär ökade miljömässiga konsekvenser avseende energi- och materialanvändning. Som en följd av detta har miljöpåverkan från transporter och material i samband med byggnation fått allt större betydelse.

Då de flesta av bolagets fastigheter är belägna i storstadsregioner, och dessutom i områden som växer och förtätas, finns ofta goda möjligheter till minskade transporter till och från fastigheterna i form av exempelvis kollektivtrafik och cykelbanor. Balder arbetar också aktivt tillsammans med kommuner och andra aktörer för att utveckla mobilitetslösningar som minskar utsläpp från transporter. Bolaget erbjuder exempelvis elbil- och cykelpooler vid flera fastigheter, liksom gratis månadskort till kollektivtrafiken för nyinflyttade.