Balder offentliggör utfall av återköpserbjudande av utestående obligationer

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder (publ) ("Balder") offentliggör utfallet i det återköpserbjudande till innehavare av utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta specificerade nedan ("Obligationerna") där Balder erbjudit sig att återköpa samtliga Obligationer mot ett kontant vederlag (“Återköpserbjudandet”) i enlighet med villkoren i återköpsdokumentet daterat 10 februari 2023 ("Återköpsdokumentet").

Återköpserbjudandet löpte ut 14:00 CET den 16 februari 2023. Giltiga återköpsinstruktioner avseende Obligationer motsvarande SEK 890 000 000 mottogs under Återköpserbjudandet. Balder har beslutat att återköpsinstruktioner till ett aggregerat nominellt värde av SEK 890 000 000 skall accepteras.

Beskrivning av Obligationerna ISIN Nominellt accepterat belopp för återköp Återköpspris
SEK 300 000 000 FRN
med förfall januari 2024
SE0010832931 SEK 0 98,900%
SEK 1 000 000 000 FRN 
med förfall mars 2024
SE0011869684 SEK 152 000 000 98,900%
SEK 1 900 000 000 grön FRN
med förfall juni 2024
SE0011869825 SEK 556 000 000 98,500%
SEK 1 300 000 000 grön FRN
med förfall december 2024
SE0013359494 SEK 182 000 000 96,600%


Återköpspriset för Obligationerna beskrivs ovan. Balder kommer även betala upplupen och obetald ränta från, men exkluderat, föregående räntebetalningsdatum till och med, och inkluderande, likviddagen. Likviddag för Återköpserbjudandet är den 21 februari 2023.

Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras hos Svenska Handelsbanken AB (publ). Samtliga ägare av Obligationerna bör koordinera med respektive bankrepresentativ omgående. Balder avser makulera Obligationer som återköps under Återköpserbjudandet i enighet med villkoren för Obligationerna.

Dealer Manager:
Svenska Handelsbanken AB (publ): +46 (0)8 46 348 98liability.management@handelsbanken.se

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99