Balder offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av samtliga utestående obligationer i SEK med förfall 2024 och 2025

Nyheter  – 

Fastighets AB Balder (publ) ("Bolaget" eller “Balder”) erbjuder innehavare av sina utestående SEK 300 000 000 FRN med förfall januari 2024 (ISIN: SE0010832931), SEK 772 000 000 FRN med förfall mars 2024 (ISIN: SE0011869684), SEK 1 264 000 000 gröna FRN med förfall juni 2024 (ISIN: SE0011869825), SEK 1 094 000 000 gröna FRN med förfall december 2024 (ISIN: SE0013359494), SEK 300 000 000 FIX med förfall april 2025 (ISIN: SE0013359890) och SEK 350 000 000 FRN med förfall april 2025 (ISIN: SE0013359908) ("Obligationerna"), att delta i ett återköp där Balder köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”), justerat för att reflektera upplupen ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i ett återköpsdokument daterat 30 mars 2023 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet finns tillgängligt via följande länk: https://www.balder.se/om-balder/press/03302023-0900/balder-offentliggor-ett-frivilligt-aterkopserbjudande-av-samtliga.

Återköpserbjudandet löper ut 14:00 CET den 4 april 2023 om det inte förlängs, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Förväntad likviddag för Återköpserbjudandet är den 11 april 2023.

Balder har lämnat i uppdrag till Svenska Handelsbanken AB (publ) att agera dealer manager för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:
Svenska Handelsbanken AB (publ): 08-46 348 98 liability.management@handelsbanken.se


För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92

Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99