Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – september 2017

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 056 Mkr (1 615), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25% till 10,59 kr (8,49)
  • Hyresintäkterna uppgick till 4 357 Mkr (3 946)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 971 Mkr (2 938) motsvarande 26,78 kr per stamaktie (16,16)
  • Substansvärdet uppgick till 219,50 kr per stamaktie (184,72) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 177,55 kr per stamaktie (146,16)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 401 Mkr (1 911). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27% och uppgick till 2 056 Mkr (1 615), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25% till 10,59 kr (8,49).
I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 425 Mkr (294). 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 430 Mkr (3 389). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 971 Mkr (2 938), motsvarande 26,78 kr per stamaktie (16,16). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 582 Mkr (2 721), värdeförändringar avseende räntederivat med 160 Mkr (–426) samt resultat från andelar i intressebolag om 741 Mkr (355).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2017
 
 
Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017 kl. 14.00 CET.


 
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2017 ett värde om 92,9 Mdkr (79,9). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se