Fastighets AB Balders bokslutskommuniké januari-december 2022

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 139 Mkr (5 543), vilket motsvarar en ökning per aktie med 11% till 5,48 kr (4,95)
     
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 92,10 kr per aktie (83,96)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 10 521 Mkr (8 956)
     
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 10 175 Mkr (18 508) motsvarande 9,09 kr per aktie (16,54)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 6 659 Mkr (6 129). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 139 Mkr (5 543), vilket motsvarar en ökning per aktie med 11% till 5,48 kr per aktie (4,95). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 929 Mkr (1 327).

Årets resultat efter skatt uppgick till 10 989 Mkr (19 584). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 10 175 Mkr (18 508), motsvarande 9,09 kr per aktie (16,54). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 5 419 Mkr (12 990), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 111 Mkr (121), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 110 Mkr (225), värdeförändringar avseende räntederivat med 1 617 Mkr (511) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 002 Mkr (3 521).

- Verksamheten under 2022 har trots en orolig värld fungerat mycket väl för oss. De projekt vi valt att fullfölja har i huvudsak löpt på enligt plan och förvaltningen har levererat på ett förtjänstfullt sätt, säger Balders vd Erik Selin.

Presentation av Balders bokslutskommuniké 2022
Klockan 08:45 (CET) den 10 februari 2023 håller vd Erik Selin och finanschef Ewa Wassberg en webbsänd presentation och telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska och under telefonkonferensen finns möjlighet för finansmarknadens representanter att ställa frågor. Mediefrågor hänvisas till press@balder.se.

Ta del av webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/balder-q4-2022
Registrering för att delta i telefonkonferensen: https://financialhearings.com/event/46482

Den inspelade presentationen och telefonkonferensen finns i efterhand tillgänglig här.

För mer information, vänligen kontakta
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 0
31-351 83 99

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 08.00 CET.