Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2012

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 691 Mkr (516), motsvarande 3,73 kr per stamaktie (3,00)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 701 Mkr (1 466)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 162 Mkr (812), motsvarande 6,69 kr per stamaktie (4,87)
  • Substansvärdet uppgick till 50,37 kr per stamaktie (41,83) och eget kapital uppgick till 42,15 kr per stamaktie (35,57)
  • Förvaltningsresultatet före skatt för kvartal fyra 2012 ökade med 37 Mkr till 183 Mkr (146)
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier (-) och att för preferensaktier utdelas 20,00 kr per aktie (20)

Årets förvaltningsresultat ökade med 34 procent och uppgick till 691 Mkr (516), vilket motsvarar 3,73 kr per stamaktie (3,00). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 108 Mkr (62). Årets resultat efter skatt uppgick till 1 162 Mkr (812) motsvarande 6,69 kr per stamaktie (4,87). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 812 Mkr (990), värdeförändringar avseende räntederivat med -71 Mkr (-520) samt resultat från andelar i intressebolag om 105 Mkr (133).  

Kalendarium  
Årsredovisning 2012 april 2013
Årsstämma 7 maj 2013
Delårsrapport januari-mars 2013 7 maj 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 26 aug 2013
Delårsrapport januari-september 2013 7 nov 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Bokslutskommuniké 2012

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 20 februari 2013.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2012 ett värde om 22,3 Mdkr (17,6). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se