Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2016

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 265 Mkr (1 780), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 22% till 11,89 kr (9,71)
  • Hyresintäkterna uppgick till 5 373 Mkr (2 711)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till modebolagets aktieägare uppgick till 5 474 Mkr (4 916), motsvarande 30,38 kr per stamaktie (28,98)
  • Substansvärdet uppgick till 198,49 kr per stamaktie (159,14) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 157,63 kr per stamaktie (128,03)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 2 653 Mkr (1 780). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27% och uppgick till 2 265 Mkr (1 780), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 22% till 11,89 kr (9,71). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 419 Mkr (457).

Årets resultat efter skatt uppgick till 6 093 Mkr (4 916). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 474 Mkr (4 916) motsvarande 30,38 kr per stamaktie (28,98). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 4 932 Mkr (3 388), värdeförändringar avseende räntederivat med -114 Mkr (227) samt resultat från andelar i intressebolag om 590 Mkr (831).

Kalendarium  
Årsredovisning 2016 vecka 14, 2017
Årsstämma 11 maj 2017
Delårsrapport januari-mars 2017 11 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 22 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 2 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Bokslutskommuniké 2016

Denna information är sådan information som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 14.00 CET

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade den 31 december 2016 ett värde om 86,2 Mdkr (68,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15  Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se