Bokslutskommuniké januari-december 2018

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 304 Mkr (2 804), vilket motsvarar en ökning per aktie med 25% till 18,35 kr (14,74)
  • Hyresintäkterna uppgick till 6 714 Mkr (5 915)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 9 308 Mkr (7 118) motsvarande 51,71 kr per aktie (38,71)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 280,17 kr per aktie (229,25) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 225,60 kr per aktie (185,02)
     

Årets förvaltningsresultat uppgick till 3 877 Mkr (3 284). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 18% och uppgick till 3 304 Mkr (2 804), vilket motsvarar en ökning per aktie med 25% till 18,35 kr (14,74). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 658 Mkr (583).

Årets resultat efter skatt uppgick till 10 169 Mkr (7 769). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 9 308 Mkr (7 118), motsvarande 51,71 kr per aktie (38,71). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 8 007 Mkr (5 336), värdeförändringar avseende räntederivat med -34 Mkr (144) samt resultat från andelar i intressebolag om 881 Mkr (1 010).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari2019 kl. 08.00 CET. 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2018 ett värde om 118,1 Mdkr (98,4). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se