Delårsrapport januari – september 2010

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultat före skatt ökade till 328 Mkr (207), motsvarande 3,29 kr per aktie (3,10)
  • Hyresintäkterna uppgick till 980 Mkr (539)
  • Resultat efter skatt uppgick till 827 Mkr (194), motsvarande 8,30 kr per aktie (2,89)
  • Eget kapital uppgick till 41,59 kr per aktie (32,75)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 121 Mkr och uppgick till 328 Mkr (207), vilket motsvarar 3,29 kr per aktie (3,10). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 15 Mkr (57). Ökningen beror främst på fastighetsbeståndets förändring. 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 827 Mkr (194), motsvarande 8,30 kr per aktie (2,89). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 773 Mkr (1), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med 81 Mkr (-), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -83 Mkr (-4) samt resultat från andelar i intressebolag om 10 Mkr (82).
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2010
 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 4 november 2010.