Fastighets AB Balders Årsredovisning för 2021 är publicerad

Finansiella rapporter  – 

Balders Årsredovisning, inklusive hållbarhetsredovisning, för 2021 är publicerad och finns tillgänglig för nedladdning på www.balder.se.

Årsredovisningen finns på svenska och engelska. Den svenska versionen finns även i European Single Electronic Format (ESEF) på Balders webbplats.

Ett begränsat antal tryckta årsredovisningar på svenska finns tillgängliga på Balders huvudkontor från slutet av april. Den som önskar en tryckt årsredovisning kan beställa ett exemplar via info@balder.se.


För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon +46 (0)31 10 95 92
Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef, telefon +46 (0)31 10 99 13


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 08.00 CET.
 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Balder är ett av de största fastighetsbolagen på den nordiska marknaden med fastigheter även i Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2021 ett värde om 191,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.