Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – mars 2014

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 234 Mkr (161), motsvarande 1,15 kr per stamaktie (0,82)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 566 Mkr (448)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 282 Mkr (406), motsvarande 1,45 kr per stamaktie (2,36)
  • Eget kapital uppgick till 54,02 kr per stamaktie (44,47) och substansvärdet uppgick till 63,41 kr per stamaktie ( 52,19)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 45 procent och uppgick till 234 Mkr (161), vilket motsvarar 1,15 kr per stamaktie (0,82). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 39 Mkr (36).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 282 Mkr (406) motsvarande 1,45 kr per stamaktie (2,36). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 247 Mkr (170), värdeförändringar avseende räntederivat med -124 Mkr (189) samt resultat från andelar i intressebolag om
33 Mkr (30).

  
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 
  

Bilaga:          Delårsrapport januari – mars 2014 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 12.00 den 7 maj 2014.

  
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2014 ett värde om 29,1 Mdkr (22,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se