Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-september 2018

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 428 Mkr (2 056), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27% till 13,49 kr (10,59)
  • Hyresintäkterna uppgick till 4 926 Mkr (4 357)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 269 Mkr (4 971) motsvarande 40,38 kr per aktie (26,78)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 269,66 kr per aktie (219,50) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 218,62 kr per aktie (177,55)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 862 Mkr (2 401). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 18% och uppgick till 2 428 Mkr (2 056), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27% till 13,49 kr (10,59). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 485 Mkr (425).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 7 955 Mkr (5 430). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 269 Mkr (4 971), motsvarande 40,38 kr per aktie (26,78). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 6 351 Mkr (3 582), värdeförändringar avseende räntederivat med 24 Mkr (160) samt resultat från andelar i intressebolag om 590 Mkr (741).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
EkonomidirektörMagnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 08.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2018 ett värde om 114,5 Mdkr (92,9). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se