Delårsrapport januari-mars 2020

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 965 Mkr (901), vilket motsvarar en ökning per aktie med 7% till 5,36 kr (5,01)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 348,35 kr per aktie (286,41)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 023 Mkr (1 797)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 063 Mkr (1 188) motsvarande 5,91 kr per aktie (6,60)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 136 Mkr (1 046). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 7% och uppgick till 965 Mkr (901), vilket motsvarar 5,36 kr per aktie (5,01). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 126 Mkr (196).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 228 Mkr (1 390). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 063 Mkr (1 188), motsvarande 5,91 kr per aktie (6,60). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 260 Mkr (708), värdeförändringar avseende räntederivat med -172 Mkr (-99) samt resultat från andelar i intressebolag om 99 Mkr (178).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2020 ett värde om 151,2 Mdkr (123,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se