Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – juni 2014

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 537 Mkr (378), motsvarande 2,71 kr per stamaktie (2,00)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 193 Mkr (902)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 370 Mkr (851), motsvarande 7,88 kr per stamaktie (4,96)
  • Eget kapital uppgick till 59,17 kr per stamaktie (47,11) och substansvärdet uppgick till 70,82 kr per stamaktie (54,40)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 42 procent och uppgick till 537 Mkr (378), vilket motsvarar 2,71 kr per stamaktie (2,00). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 86 Mkr (71).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 370 Mkr (851) motsvarande 7,88 kr per stamaktie (4,96). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 301 Mkr (337), värdeförändringar avseende räntederivat med -303 Mkr (373) samt resultat från andelar i intressebolag om 190 Mkr (60).

   
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

   
Bilaga: 
         Delårsrapport januari – juni 2014

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 22 augusti 2014.

    
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2014 ett värde om 33,7 Mdkr (23,6). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se