Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – juni 2013

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 378 Mkr (303),  motsvarande 2,00 kr per stamaktie (1,61)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 902 Mkr (835)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 851 Mkr (514), motsvarande 4,96 kr per stamaktie (2,94)
  • Eget kapital uppgick till 47,11 kr per stamaktie (38,50) och substansvärdet uppgick till 54,40 kr per stamaktie (44,85)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 25 procent och uppgick till 378 Mkr (303), vilket motsvarar 2,00 kr per stamaktie (1,61). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 71 Mkr (46).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 851 Mkr (514) motsvarande 4,96 kr per stamaktie (2,94). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 337 Mkr (246), värdeförändringar avseende räntederivat med 373 Mkr (149) samt resultat från andelar i intressebolag om 60 Mkr (35).

               

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:          Delårsrapport januari – juni 2013

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 11.00 den 26 augusti 2013.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2013 ett värde om 23,6 Mdkr (20,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se