Delårsrapport januari – mars 2010

Finansiella rapporter  – 

• Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 Mkr (56), motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) • Hyresintäkterna uppgick till 318 Mkr (162) • Resultat efter skatt uppgick till 312 Mkr (-27), motsvarande 12,53 kr per aktie (-1,73) • Eget kapital uppgick till 145,68 kr per aktie (116,01) Periodens förvaltningsresultat ökade med 32 Mkr och uppgick till 88 Mkr (56), vilket motsvarar 3,55 kr per aktie (3,54). I förvaltningsresultatet ingår förvaltningsresultat från intressebolag med 4 Mkr (21). Ökningen av förvaltningsresultatet beror främst på fastighetsbeståndets förändring. Periodens resultat efter skatt uppgick till 312 Mkr (-27,0) motsvarande 12,53 kr per aktie (-1,73). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 254 Mkr (-), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med 85 Mkr (-), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -33 Mkr (-68) samt resultat från andelar i intressebolag om 3 Mkr (-3). För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2010 Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 12.00 den 10 maj 2010.