Bokslutskommuniké januari-december 2020

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 244 Mkr (4 023), vilket motsvarar en ökning per aktie med 5% till 23,51 kr (22,35)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 387,38 kr per aktie (341,70)
  • Hyresintäkterna uppgick till 8 134 Mkr (7 609)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 641 Mkr (8 958) motsvarande 36,79 kr per aktie (49,77)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 4 900 Mkr (4 604). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 5% och uppgick till
4 244 Mkr (4 023), vilket motsvarar 23,51 kr per aktie (22,35). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag
med 663 Mkr (787).

Årets resultat efter skatt uppgick till 7 275 Mkr (11 526). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 6 641 Mkr (8 958), motsvarande 36,79 kr per aktie (49,77). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 453 Mkr (9 577), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 174 Mkr (95), värdeförändringar avseende räntederivat med -141 Mkr (-180) samt resultat från andelar i intressebolag om 897 Mkr (876).

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 08.00 CET.

 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se