Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2023

Finansiella rapporter  – 

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 549 Mkr (1 382), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9% till 1,34 kr (1,23)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 91,65 kr per aktie (90,04)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 895 Mkr (2 507)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -51 Mkr (5 261) motsvarande -0,04 kr per aktie (4,70)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 646 Mkr (1 521). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 549 Mkr (1 382), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9% till 1,34 kr (1,23). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 469 Mkr (428).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -128 Mkr (5 875). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -51 Mkr (5 261), motsvarande -0,04 kr per aktie (4,70). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -1 602 Mkr (3 344), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 28 Mkr (20), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 229 Mkr (-1), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med -175 Mkr (687) samt resultat från andelar i intressebolag om 60 Mkr (1 829).
 

Presentation av Balders delårsrapport
Klockan 08:45 (CET) den 11 maj håller vd Erik Selin och finanschef Ewa Wassberg en webbsänd presentation. Presentationen hålls på engelska och under telefonkonferensen finns möjlighet för finansmarknadens representanter att ställa frågor.

Följ webbsändningen på https://ir.financialhearings.com/fastighets-balder-q1-2023.

Vänligen registrera dig här för att kunna ställa frågor under konferenssamtalet. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens-ID. Mediefrågor hänvisas till pressansvarig på press@balder.se.

Den inspelade presentationen och telefonkonferensen kommer i efterhand att finnas tillgänglig här.  
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99

 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 08.00 CET.