Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – september 2011

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 370 Mkr (328), motsvarande 2,21 kr per stamaktie (2,19)
     
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 097 Mkr (980)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 373 Mkr (827), motsvarande 2,23 kr per stamaktie (5,54)
  • Eget kapital uppgick till 32,96 kr per stamaktie (27,73)
  • Förvaltningsresultatet före skatt för kvartal tre 2011 ökade med 30 Mkr till 162 Mkr (132)
     

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 370 Mkr (328), vilket motsvarar 2,21 kr per stamaktie (2,19). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 34 Mkr (15).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 373 Mkr (827) motsvarande 2,23 kr per stamaktie (5,54). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 486 Mkr (773), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med -11 Mkr (81), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -378 Mkr (-83) samt resultat från andelar i intressebolag om
52 Mkr (10).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2011

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 8 november 2011.
 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2011 ett värde om 16,5 Mdkr (14,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se