Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2022

Finansiella rapporter  – 

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 382 Mkr (1 088), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27% till 7,41 kr (5,83)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 540,24 kr per aktie (405,27)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 507 Mkr (2 118)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 261 Mkr (2 665) motsvarande 28,21 kr per aktie (14,29)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 521 Mkr (1 228). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27% och uppgick till 1 382 Mkr (1 088), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27% till 7,41 kr (5,83). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 428 Mkr (265).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 875 Mkr (2 896). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 5 261 Mkr (2 665), motsvarande 28,21 kr per aktie (14,29). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 344 Mkr (1 398), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 20 Mkr (115), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med -1 Mkr (24), värdeförändringar avseende räntederivat med 687 Mkr (299) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 829 Mkr (516).
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92 eller
Marcus Hansson, Finanschef, telefon 031-10 95 94

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 08.00 CET.