Delårsrapport januari-juni 2022

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28% till 2,58 kr (2,01)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 91,97 kr per aktie (69,69)
  • Hyresintäkterna uppgick till 5 057 Mkr (4 249)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877) motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 167 Mkr (2 538). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 28% och uppgick till 2 883 Mkr (2 249), vilket motsvarar en ökning per aktie med 28% till 2,58 kr (2,01). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 903 Mkr (570). 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 9 500 Mkr (5 514). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 717 Mkr (4 877), motsvarande 7,79 kr per aktie (4,36). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 5 587 Mkr (3 075), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 36 Mkr (116), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 24 Mkr (37), värdeförändringar avseende räntederivat med 1 200 Mkr (327) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 980 Mkr (1 070).

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef, telefon 031-10 99 13

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022 kl. 08:00 CET.