Fastighets AB Balders årsredovisning för 2013 finns nu på  www.balder.se

Finansiella rapporter  – 

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post arsredovisning@balder.se, per telefon
031-10 95 70 eller fax 031-10 95 99.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Årsredovisning 2013

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 16.00 den 16 april 2014.

    
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2013 ett värde om 27,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.