Delårsrapport januari-juni 2018

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 485 Mkr (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24% till 8,25 kr (6,65)
  • Hyresintäkterna uppgick till 3 217 Mkr (2 882)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 Mkr (3 700) motsvarande 21,49 kr per aktie (20,00)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 246,51 kr per aktie (215,59) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 199,14 kr per aktie (174,21)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 763 Mkr (1 508). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 15% och uppgick till 1 485 Mkr (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24% till 8,25 kr (6,65). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 311 Mkr (265).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 355 Mkr (3 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 Mkr (3 700), motsvarande 21,49 kr per aktie (20,00). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 003 Mkr (2 709), värdeförändringar avseende räntederivat med -57 Mkr (132) samt resultat från andelar i intressebolag om 406 Mkr (561).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 14.00 CET. 

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2018 ett värde om 109,7 Mdkr (89,0). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se