Bokslutskommuniké 2007

Finansiella rapporter  – 

• Årets resultat efter skatt uppgick till 784,8 Mkr (440,8)

• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 48,39 kr per aktie (28,12)

• Hyresintäkterna uppgick till 678,3 Mkr (523,5)

• Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 179,2 Mkr (160,3)

• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 krona (-) per aktie

Årets förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 179,2 Mkr (160,3), vilket motsvarar 11,05 kr per aktie (10,23).
Årets resultat efter skatt uppgick till 784,8 (440,8) motsvarande 48,39 kr per aktie (28,12).
I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 74,8 Mkr (-) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med
566,8 Mkr (212,0) samt resultat från intressebolag om 92,5 Mkr (-).

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 1,00 kr (-) per aktie för verksamhetsåret 2007.

Kalendarium
Årsredovisning 2007 april 2008
Årsstämma 8 maj 2008
Delårsrapport januari-mars 2008 22 maj 2008
Delårsrapport januari-juni 2008 28 aug 2008
Delårsrapport januari-september 2008 28 nov 2008

Bilaga: Bokslutskommuniké 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller
Ekonomi- och finanschef Ulf Johanson, telefon 0739-421 222