Fastighets AB Balders årsredovisning 2008 finns nu på hemsidan www.balderfast.se

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning 2008 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar för utskick under vecka 20.

En tryckt årsredovisning kan beställas genom att skicka e-post till arsredovisning@balderfast.se eller skriva till Fastighets AB Balder, Box 53121, 400 15 Göteborg, ringa på telefon 031-10 95 70 eller faxa till 031-10 95 99.Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts 2009-04-24 kl 16.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balders fastighetsbestånd hade
per 31 december 2008 ett verkligt värde om ca 7,1 Mdkr . Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.


Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tfn 031-10 95 70
Org. nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balderfast.se