Bokslutskommuniké 2008

Finansiella rapporter  – 

• Förvaltningsresultat före skatt ökade med 9 procent till 195,0 Mkr (179,2) motsvarande 12,20 kr (11,05) per aktie

• Förvaltningsresultat före skatt för kvartal fyra 2008 ökade med 99 procent till 64,4 Mkr (32,3)

• Hyresintäkterna uppgick till 632,6 Mkr (678,3)

• Resultat efter skatt uppgick till -387,7 Mkr (784,8), motsvarande -24,25 kr (48,39) per aktie

• Eget kapital uppgick till 117,76 kr (140,91) per aktie

• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2008 (1,00)

Årets förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 195,0 Mkr (179,2), vilket motsvarar 12,20 kr (11,05) per aktie. I förvaltningsresultatet ingår förvaltningsresultat från intressebolag med 59,1 Mkr (5,8). Årets resultat efter skatt uppgick till -387,7 Mkr (784,8) motsvarande -24,25 kr (48,39) per aktie.
I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 13,5 Mkr (74,8) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med -214,3 Mkr (566,8) och räntederivat med -332,5 Mkr (7,1) samt resultat från andelar i intressebolag om -83,8 Mkr (92,5).

Kalendarium
Årsredovisning 2008 vecka 20, 2009
Årsstämma 26 maj 2009
Delårsrapport januari-mars 2009 26 maj 2009
Delårsrapport januari-juni 2009 27 aug 2009
Delårsrapport januari-september 2009 25 nov 2009

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Bokslutskommuniké 2008