Bokslutskommuniké 2009

Finansiella rapporter  – 

• Förvaltningsresultat före skatt ökade till 415,5 Mkr (173,7), motsvarande 22,08 kr (10,87) per aktie • Hyresintäkterna uppgick till 854,0 Mkr (632,6) • Resultat efter skatt uppgick till 247,7 Mkr (-387,7), motsvarande 13,16 kr per aktie (-24,25) • Eget kapital uppgick till 133,15 kr per aktie (117,76) • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2009 (-) • Styrelsen föreslår en fondemission 3:1 Årets förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar, derivat och skatt, uppgick till 415,5 Mkr (173,7), vilket motsvarar 22,08 kr per aktie (10,87). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 72,0 Mkr (59,1). Årets resultat efter skatt uppgick till 247,7 Mkr (-387,7) motsvarande 13,16 kr per aktie (-24,25) Kalendarium Årsredovisning 2009 april 2010 Årsstämma 10 maj 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 10 maj 2010 Delårsrapport januari-juni 2010 18 aug 2010 Delårsrapport januari-september 2010 4 nov 2010 För ytterligare information, vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 Bilaga: Bokslutskommuniké 2009 Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 24 februari 2010.