Delårsrapport januari – juni 2012

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 303 Mkr (209),
    motsvarande 1,61 kr per stamaktie (1,32)
  • Hyresintäkterna uppgick till 835 Mkr (732)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 514 Mkr (453),
    motsvarande 2,94 kr per stamaktie (2,87)
  • Eget kapital uppgick till 38,50 kr per stamaktie (33,58)

 

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 303 Mkr (209), vilket motsvarar 1,61 kr per stamaktie (1,32). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 46 Mkr (11).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 514 Mkr (453) motsvarande 2,94 kr per stamaktie (2,87). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 246 Mkr (388), värdeförändringar avseende räntederivat med 149 Mkr (20) samt resultat från andelar i intressebolag om
35 Mkr (9).

                   
                  

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga:          Delårsrapport januari – juni 2012

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 27 augusti 2012.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2012 ett värde om 20,5 Mdkr (15,9). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se