Delårsrapport januari – september 2007

Finansiella rapporter  – 

• Resultat efter skatt uppgick till 553,6 Mkr (331,2)

• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 34,13 kr (20,92)

• Hyresintäkterna uppgick till 524,5 Mkr (362,2)

• Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 146,6 Mkr (117,8)


Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 146,6 Mkr (117,8), vilket motsvarar 9,04 kr per aktie (7,44). Ökningen beror främst av att fastighetsbeståndet varit betydligt större än under samma period föregående år. Periodens resultat efter skatt uppgick till 553,6 Mkr (331,2) motsvarande 34,13 kr per aktie (20,92). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar med 70,0 Mkr (-) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 513,9 Mkr (134,1).Kalendarium
Bokslutskommuniké 2007 22 feb 2008
Årsstämma 8 maj 2008


Bilaga: Delårsrapport jan – sept 2007


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Ulf Johansson, telefon 0739-42 12 22