Delårsrapport januari – september 2005

Finansiella rapporter  – 

Fastighets AB Balder har under sommaren 2005 bytt verksamhet till fastighetsförvaltning, vilket skedde genom att Balder förvärvade fastighetsbolaget Malmogia Storstad AB genom en apportemission.

Kalendarium

Balder lämnar bokslutskommuniké för helåret 2005 den 23 februari 2006.

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i maj 2006.

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2005

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Erik Selin, 0706-074 790