AKTIEN

Balderaktien, Balder B, är noterad på Nasdaq sedan 2005. Aktiekapitalet uppgår till 195 333 393 kr fördelat på 1 172 000 000 aktier. Huvudägare är Erik Selin Fastigheter AB.

Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiekapitalet uppgår till 195 333 393 kr fördelat på 1 172 000 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,16667 kr, varav 67 376 592 aktier av serie A och 1 104 623 408 aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B berättigar till en tiondels röst.

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 33,5 % av kapitalet och 47,3 % av rösterna. Övriga större ägare som återfinns i aktieägarlistan är Arvid Svensson Invest AB, Swedbank Robur Fonder och AMF Fonder & Pension. Antalet aktieägare är för närvarande cirka 32 100.

Aktiens utveckling över tid

Tabeller per 31 mars 2024. 

Utdelning

Balders målsättning är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna och bedömningen är att det bäst uppnås genom att återinvestera vinsterna i verksamheten för att skapa stabilitet och ytterligare tillväxt. Utdelning kommer därför försatt att utebli eller bli låg. 
 

Analytiker som följer Balder

 • Staffan Bülow, Nordea
 • Erik Granström, Carnegie
 • Fredric Cyon, Carnegie
 • Markus Henriksson, ABG Sundal Collier
 • Jan Ihrfelt, Kepler Cheuvreux
 • Albin Sandberg, Kepler Cheuvreux
 • Johan Edberg, Handelsbanken
 • Stefan Andersson, Danske Bank
 • Lars Norrby, SEB
 • Emil Ekholm, Pareto
 • Viktor Hökenhammar, Pareto
 • Niklas Wetterling, DNB

AKTIEÄGARLISTAN

Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
Erik Selin med bolag 49 855 968 343 265 400 393 121 368 33,5 47,3
Arvid Svensson Invest AB 17 495 352 81 255 240 98 750 592 8,4 14,4
Swedbank Robur Fonder - 80 863 407 80 863 407 6,9 4,5
AMF Fonder & Pension - 63 958 625 63 958 625 5,5 3,6
Länsförsäkringar Fondförvaltning - 34 616 655 34 616 655 3,0 1,9
SEB Investment Management - 22 300 504 22 300 504 1,9 1,3
Lannebo Fonder - 19 390 235 19 390 235 1,7 1,1
Handelsbanken Fonder - 17 704 974 17 704 974 1,5 1,0
Folksam - 17 362 561 17 362 561 1,5 1,0
Cliens Kapitalförvaltning - 13 802 789 13 802 789 1,2 0,8
Övriga 25 272 410 103 018 410 128 290 35,0 23,1
Totalt 67 376 592 1 104 623 408 1 172 000 000 100 100

Data per 2024-03-31.

Källa: Euroclear.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL

Flerårsöversikt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter, Mkr 11 944 10 521 8 956 8 134 7 609 6 714 5 915 5 373 2 711 2 525 1 884 1 701 1 466 1 333 854 633 678
Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 6 135 6 139 5 543 4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr -9 995 5 530 13 111 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar räntederivat, Mkr -1 899 1 617 511 -141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr -6 746 10 175 18 508 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 209 000 213 932 189 138 149 179 141 392 116 542 98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 660 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter, Mkr 2 750 3 421 2 697 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -

Data per 2023-12-31.

Källa: Balders bokslutskommuniké 2023.