AKTIEN

Balderaktien, Balder B, är noterad på Nasdaq sedan 2005. Aktiekapitalet uppgår till 192 333 333 kr fördelat på 1 154 000 000 aktier. Huvudägare är Erik Selin Fastigheter AB.

Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Aktiekapitalet uppgår till 192 333 333 kr fördelat på 1 154 000 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,16667 kr, varav 67 376 592 aktier av serie A och 1 086 623 408 aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B berättigar till en tiondels röst.

Huvudägare i Fastighets AB Balder är Erik Selin Fastigheter AB som äger 34,1 % av kapitalet och 47,8 % av rösterna. Övriga större ägare som återfinns i aktieägarlistan är Arvid Svensson Invest AB och AMF Försäkring och Fonder. Antalet aktieägare är för närvarande cirka 29 000.

Aktiens utveckling över tid

Tabeller per 31 december 2023. 

Utdelning

Balders målsättning är att skapa den långsiktigt bästa totalavkastningen för aktieägarna och bedömningen är att det bäst uppnås genom att återinvestera vinsterna i verksamheten för att skapa stabilitet och ytterligare tillväxt. Utdelning kommer därför försatt att utebli eller bli låg. 
 

Analytiker som följer Balder

 • Staffan Bülow, Nordea
 • Erik Granström, Carnegie
 • Fredric Cyon, Carnegie
 • Markus Henriksson, ABG Sundal Collier
 • Jan Ihrfelt, Kepler Cheuvreux
 • Albin Sandberg, Kepler Cheuvreux
 • Johan Edberg, Handelsbanken
 • Stefan Andersson, Danske Bank
 • Lars Norrby, SEB
 • Emil Ekholm, Pareto
 • Viktor Hökenhammar, Pareto
 • Niklas Wetterling, DNB

AKTIEÄGARLISTAN

Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, %
Erik Selin med bolag 49,855,968 343,265,400 393,121,368 34.1 47.8
Arvid Svensson Invest AB 17,495,352 81,255,240 98,750,592 8.6 14.6
Swedbank Robur Fonder - 72,744,678 72,744,678 6.3 4.1
AMF - Försäkring och Fonder - 61,082,056 61,082,056 5.3 3.5
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB - 35,477,161 35,477,161 3.1 2.0
Lannebo Fonder - 22,170,378 22,170,378 1.9 1.3
SEB Investment Management - 22,004,723 22,004,723 1.9 1.2
Folksam - 16,950,433 16,950,433 1.5 1.0
Handelsbanken fonder - 15,529,601 15,529,601 1.3 0.9
Cliens Fonder - 13,772,789 13,772,789 1.2 0.8
Övriga 25,272 402,370,949 402,396,221 34.9 22.9
Totalt 67,376,592 1,086,623,408 1,154,000,000 100 100

Data per 2023-12-31.

Källa: Euroclear.

AKTIERELATERADE NYCKELTAL

Flerårsöversikt 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Hyresintäkter, Mkr 11 944 10 521 8 956 8 134 7 609 6 714 5 915 5 373 2 711 2 525 1 884 1 701 1 466 1 333 854 633 678
Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 6 135 6 139 5 543 4 244 4 023 3 304 2 804 2 265 1 780 1 275 854 691 516 417 315 174 179
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, Mkr -9 995 5 530 13 111 3 453 9 577 8 007 5 336 4 932 3 388 3 050 854 812 990 1 047 4 -201 642
Värdeförändringar räntederivat, Mkr -1 899 1 617 511 -141 -180 -34 144 -114 227 -624 433 -71 -520 148 -23 -333 7
Resultat efter skatt, Mkr -6 746 10 175 18 508 6 641 8 958 9 308 7 118 5 474 4 916 3 128 1 738 1 162 812 1 338 248 -388 785
Förvaltningsfastigheter, Mkr 209 000 213 932 189 138 149 179 141 392 116 542 98 360 86 177 68 456 37 382 27 532 22 278 17 556 14 389 12 660 7 086 6 758
Exploateringsfastigheter, Mkr 2 750 3 421 2 697 2 803 2 344 1 598 - - - - - - - - - - -

Data per 2023-12-31.

Källa: Balders bokslutskommuniké 2023.