FÖR INVESTERARE

På denna del av vår webbplats finns finansiell information av intresse för dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller allmänt intresserad av Balder.

Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighetskoncern som arbetar för att vara en långsiktig fastighetsägare med nöjda intressenter och stabila kassaflöden. Affärsidén är att med lokal förankring förvärva, utveckla och förvalta fastigheter för bostäder och kommersiellt bruk på större orter med en positiv utveckling.

På Balder arbetar vi för att skapa goda förvaltningsresultat genom en hög aktivitetsnivå och effektiv förvaltning. Tillväxt skapas genom att förvärva, investera i och utveckla fastigheter samtidigt som kundernas behov tillgodoses. Vid såväl förvärv som avyttring och nyproduktion arbetar vi för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med bolagets affärsidé.

Löpande och korrekt informationsgivning om bolagets utveckling är en grundläggande princip av vårt IR-arbete. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighetsvärde

Fastighetsbeståndet hade den 31 december 2023 ett värde om 211,7 Mdkr. 

Redovisat värde per fastighetskategori

Finansiella mål 

  • Belåningsgraden ska inte överstiga 50 procent (utfall 2023: 50 %).
  • Räntetäckningsgraden ska vara minst 2 ggr (utfall 2023: 3,2 ggr).
  • Soliditeten ska vara minst 40 procent (utfall 2023: 37,9 %).
  • Nettoskuld/EBITDA ska över tid inte överstiga 11 ggr (utfall 2023: 12,3 ggr).

Samtliga finansiella mål var uppfyllda vid utgången av 2022.
 

Hållbarhetsmål 

Balders hållbarhetsarbete styrs bland annat av följande mål: 

  • Energieffektivisera 2 procent per kvm och år.
  • Mer än halvera utsläppen i den egna verksamheten till 2030, med basår 2022, samt uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2045.
  • Miljöcertifiera alla nyproducerade fastigheter.
  • Inte ha några incidenter av korruption eller diskriminering.
  • Öka andelen grön finansiering.

Under Hållbarhet hittar du mer information om vårt hållbarhetsarbete, mål och rapportering.

IR-kontakter

Analytiker och investerare hänvisas till:

Ewa Wassberg, finanschef
ewa.wassberg@balder.se

Erik Selin, vd
erik.selin@balder.se

Presskontakter 

Frågor från media hänvisas till: 

Eva Jonasson, pressansvarig
eva.jonasson@balder.se
031-10 79 44

Balders pressavdelning
press@balder.se