HÅLLBARHET 

Som en långsiktig fastighetsägare strävar Balder efter att ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar samt att hela tiden förbättra bolagets hållbarhetsrelaterade aktiviteter.

Balders hållbarhetsarbete bygger på globala hållbarhetsmål och internationella ramverk för hållbar utveckling, bland annat FN:s globala hållbarhetsmål, Global Compact och Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Vi har också skrivit under Science Based Targets Initiative (SBTi) med syftet att få vetenskapligt baserade klimatmål godkända och i linje med vad som krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet.

Väsentliga frågor  

Bland de globala hållbarhetsmålen har vi valt att fokusera på sex områden och prioriterar samtidigt proaktiva aktiviteter som kan minska bolagets risker inom sociala, klimat- och miljömässiga samt ekonomiska hållbarhetsfrågor. För att konkretisera arbetet har vi genom Balders hållbarhetsramverk identifierat ett antal väsentliga frågor och mål.

Balder har också ett ramverk för grön finansiering. Syftet är att finansiera projekt som bidrar till en minskad miljöpåverkan och ambitionen är att öka andelen grön finansiering.

Ambitiösa klimatmål 

Under 2023 har vi uppdaterat våra klimatmål och skickat dem för validering hos Science Based Target initiative (SBTi). I korthet innebär målen att vi ska:

  • Mer än halvera (55 %) utsläppen i den egna verksamheten samt mäta och minska de indirekta utsläppen i värdekedjan (Scope 3) till 2030, med 2022 som basår.
  • Uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till 2045.

Låg ESG-risk 

Vi låter kontinuerligt det oberoende företaget Sustainalytics mäta Balders exponering för branschspecifika väsentliga ESG-risker (Environmental, Social, Governance) och hur väl vi hanterar dessa. Analyserna visar att Balder presterar bra i relation till jämförbara bolag.

2023 uppdaterade Sustainalytics vår ESG risk rating till 12,3 från tidigare 13,8 vilket är väl inom ramen för låg risk och än närmre den önskvärda nivån försumbar risk.