Balder har genomfört en framgångsrik placering av seniora icke-säkerställda konvertibla skuldebrev om 480 miljoner euro

Regulatoriska pressmeddelanden  – 
EJ FÖR DISTRIBUTION INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER INOM ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Fastighets AB Balder (publ) (”Balder” eller ”Emittenten”) har idag genomfört en framgångsrik placering av konvertibla skuldebrev som förfaller 2028 (”Konvertiblerna” och ”Erbjudandet”) till ett belopp om 480 miljoner euro som kan konverteras till nya B-aktier i Balder (”Aktierna”).

Erbjudandet möjliggör en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall och en diversifiering av bolagets finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som har en betydligt lägre kupong än andra skuldinstrument, vilket förbättrar kreditvärdigheten.

Nettolikviden från Erbjudandet kommer att användas för att hantera Balders åtaganden och ytterligare förlänga Balders skuldförfallostruktur.

Konvertiblerna kommer att ha en räntekupong om 3,5 % årligen, som ska betalas kvartalsvis i efterskott i lika stora utbetalningar, och en initial konverteringskurs om 6,4292 euro motsvarande en konverteringspremie om 32,5 % över referenspriset, vilket är det volymviktade genomsnittspriset för en Aktie på Nasdaq Stockholm mellan öppning och stängning för dagens handel (54,0528 kronor), omräknat till euro enligt tillämplig växelkurs SEK:EUR vid handelsdagens slut (11,1398).

Konvertiblerna kommer initialt att kunna konverteras till 74,659,366 miljoner Aktier, med förbehåll för val av kontantavräkning.

Konvertiblerna erbjöds genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande till institutionella investerare i enlighet med Regulation S ("Regulation S") i US Securities Act 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act") utanför USA och andra jurisdiktioner i vilka erbjudanden eller försäljning av Konvertiblerna skulle vara förbjuden enligt tillämplig lag. I Kanada riktades erbjudandet endast till institutionella investerare som både var ackrediterade investerare och en s.k. ”Canadian permitted client” i Ontario, Québec, British Columbia eller Alberta.

Likviddagen för Konvertiblerna förväntas äga rum på eller omkring den 23 februari 2023 (”Likviddagen”). Avsikten är att lämna in en ansökan om upptagande till handel för Konvertiblerna på Open Market-segmentet (Freiverkehr) på Frankfurtbörsen.

Erbjudandet genomfördes utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och med stöd av det bemyndigande för Balders styrelse som beslutades av årsstämman den 12 maj 2022. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt diversifiera Balders finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument till fördel för både Balders aktieägare och obligationsinvesterare.

Storleken på Erbjudandet, räntekupongen och konverteringspremien baserades på ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket genomfördes i syfte att fastställa marknadsmässiga villkor för Konvertiblerna. Erbjudandet riktades endast till institutionella investerare genom en private placement och i enlighet med marknadspraxis för konvertibelemissioner i Europa marknadsfördes Konvertiblerna i huvudsak till europeiska institutionella investerare som har särskild kunskap om sådana instrument.

I samband med Erbjudandet har Emittenten gentemot Joint Global Coordinators lämnat ett sedvanligt lock-up åtagande avseende ytterligare emissioner av aktier eller aktierelaterade instrument under en period om 90 kalenderdagar från Likviddagen, med sedvanliga undantag.

Barclays Bank Ireland PLC, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och UBS Europe SE agerar Global Coordinators och Joint Bookrunners för Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon +46 (0)31-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon +46 (0)31-351 83 99
Annacarin Björne, Kommunikationschef, telefon +46 (0)31-10 99 88

Detta pressmeddelande avser offentliggörandet av information som kvalificerade, eller kan ha kvalificerats, som insiderinformation enligt artikel 7(1) i förordning (EU) 596/2014 ("EU:s Marknadsmissbruksförordning"). Informationen lämnades för offentliggörande, genom de kontaktpersoner som anges ovan, den 16 februari 2023, kl. 21:00 CET.  

Framåtblickande uttalanden
DETTA PRESSMEDDELANDE INNEHÅLLER FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN. DESSA UTTALANDEN ÄR FÖRENADE MED RISKER OCH OSÄKERHETER SOM KAN LEDA TILL ATT DE FAKTISKA RESULTATEN AVVIKER VÄSENTLIGT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT ERBJUDA KONVERTIBLERNA, DE FÖRVÄNTADE VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, HURUVIDA EMITTENTEN KOMMER ATT KUNNA GENOMFÖRA ERBJUDANDET, DE SLUTLIGA VILLKOREN FÖR ERBJUDANDET, UPPFYLLANDET AV SEDVANLIGA STÄNGNINGSVILLKOR MED AVSEENDE PÅ ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA, RÅDANDE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN, DEN FÖRVÄNTADE ANVÄNDNINGEN AV NETTOINTÄKTERNA FRÅN ERBJUDANDET AV KONVERTIBLERNA  OCH EFFEKTEN AV ALLMÄNNA EKONOMISKA, INDUSTRIELLA ELLER POLITISKA FÖRHÅLLANDEN. FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN KAN IDENTIFIERAS GENOM ANVÄNDANDET AV ORD SOM ”KAN”, ”KOMMER”, ”FÖRVÄNTAR”, ”AVSER” OCH LIKNANDE UTTRYCK. DESSA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN ÄR BASERADE PÅ UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN FRÅN EMITTENTENS LEDNING SOM, ÄVEN OM DE ANSES VARA RIMLIGA, ÄR FÖRENADE MED OSÄKERHETSFAKTORER OCH FÖREMÅL FÖR ETT ANTAL RISKER. DE FAKTISKA RESULTATEN KAN KOMMA ATT AVVIKA VÄSENTLIGT FRÅN DE FÖRUTSEDDA ELLER FÖRVÄNTADE RESULTATEN SOM ANGES I EMITTENTENS FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN. PRESUMTIVA INVESTERARE BÖR INTE FÄSTA OTILLBÖRLIG VIKT VID DESSA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN, SOM ENDAST GÄLLER FÖR DATUMET HÄRAV. ALLA FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN ÄR I SIN HELHET FÖRBEHÅLLNA DETTA VARNANDE MEDDELANDE, OCH EMITTENTEN ÅTAR SIG INGEN SKYLDIGHET ATT REVIDERA ELLER UPPDATERA DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR ATT ÅTERSPEGLA HÄNDELSER ELLER OMSTÄNDIGHETER SOM INTRÄFFAT EFTER DATUMET FÖR DETTA PRESSMEDDELANDE, UTOM NÄR DET KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Friskrivningar

INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV EMITTENTEN, GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE NÄRSTÅENDE SOM SKULLE TILLÅTA ETT ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNA ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER ERBJUDANDET ELLER PUBLICERAT MATERIAL ANGÅENDE KONVERTIBLERNA I NÅGON JURISDIKTION DÄR NÅGON ÅTGÄRD KRÄVS FÖR SÅDANT ÄNDAMÅL. PERSONER SOM KOMMER I BESITTNING AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖRBINDER SIG GENTEMOT EMITTENTEN OCH GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ATT INFORMERA SIG OM, OCH ATT IAKTTA, SÅDANA RESTRIKTIONER.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, DESS TERRITORIER ELLER PROVINSER (TILLSAMMANS ”USA”), AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER ELLER EN UPPMANING OM NÅGOT ERBJUDANDE ATT KÖPA VÄRDEPAPPER. DET ÄR INTE HELLER NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT SECURITIES ACT ELLER HOS NÅGON ANNAN REGULATORISK MYNDIGHET FÖR VÄRDEPAPPER I NÅGON STAT ELLER JURISDIKTION I USA OCH INGA AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I EMITTENTEN FÅR ERBJUDAS, SÄLJAS, PANTSÄTTAS, UPPTAS, UTNYTTJAS, ÅTERFÖRSÄLJAS, AVSTÅS FRÅN, ÖVERLÅTAS ELLER LEVERERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, UTOM I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV, REGISTRERINGSKRAVEN ENLIGT SECURITIES ACT OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR I NÅGON DELSTAT ELLER ANNAN JURISDIKTION I USA. VÄRDEPAPPRENA SOM OMNÄMNS HÄRI HAR INTE GODKÄNTS UNDERKÄNTS ELLER REKOMMENDERATS AV AMERIKANSKA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, NÅGON DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET USA ELLER ANNAN MYNDIGHET I USA. INTE HELLER HAR NÅGON SÅDAN MYNDIGHET BEDÖMT ELLER UTTALAT SIG OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPREN SOM OMNÄMNS HÄRI. INGET ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN LÄMNAS I USA.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ETT EVENTUELLT ERBJUDANDE ÄR ENDAST ADRESSERAT OCH RIKTAT TILL   PERSONER SOM ÄR ”KVALIFICERADE INVESTERARE” I DEN MENING SOM AVSES I PROSPEKTFÖRORDNINGEN ("KVALIFICERADE INVESTERARE") I STORBRITANNIEN OCH MEDLEMSSTATER I EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (”EES”). MED UTTRYCKET “PROSPEKTFÖRORDNINGEN” AVSES FÖRORDNING (EU) 2017/1129 OCH FÖRORDNING (EU) 2017/1129 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (”EUWA”).

ENDAST I SYFTE ATT UPPFYLLA de PRODUKTSTYRNINGskrav SOM ÅTERFINNS I: (A) europaparlamentets och rådets DIREKTIV 2014/65/EU OM MARKNADER FÖR FINANSIELLA INSTRUMENT, I DESS VID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE (”MIFID II”); (B) ARTIKEL 9 OCH 10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) 2017/593 sOM KOMPLETTERar MIFID II; (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER I EES; (D) FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA (”UK MIFIR”); OCH (E) FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK (TILLSAMMANS, ”PRODUKTSTYRNINGSKRAV”), SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ALLT ANSVAR, SÅVÄL UTOMOBLIGATORISKT, INOMOBLIGATORISKT ELLER ANNAT ANSVAR, SOM NÅGON ”TILLVERKARE” (I DEN MENING SOM AVSES enligt PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN) ANNARS KAN HA MED ANKNYTNING DÄRTILL, HAR KONVERTIBLERNA VARIT FÖREMÅL FÖR EN PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT ATT: (I) KONVERTIBLERNAS MÅLMARKNAD (A) I EES ENDAST UTGÖR GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFESSIONELLA KUNDER SÅSOM DE DEFINIERAS I MIFID II OCH (B) I STORBRITANNIEN GODTAGBARA MOTPARTER (SÅSOM DE DEFINIERAS I FCA HANDBOOK CONDUCT OF BUSINESS SOURCEBOOK) OCH PROFESSIONELLA KUNDER (SÅSOM DE DEFINIERAS I UK MIFIR); OCH (II) ALLA KANALER FÖR DISTRIBUTION AV KONVERTIBLERNA TILL GODTAGBARA MOTPARTER OCH PROFFESIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. ENVAR SOM sedermera ERBJUDER, SÄLJER ELLER REKOMMENDERAR KONVERTIBLERNA (”DISTRIBUTÖR”) BÖR BEAKTA TILLVERKARENS MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EMELLERTID ÄR EN DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER MIFID II ELLER FCA HANDBOOK PRODUCT INTERVENTION AND PRODUCT GOVERNANCE SOURCEBOOK ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING AVSEENDE KONVERTIBLERNA (GENOM ATT ANTINGEN ANTA ELLER FÖRFINA PRODUCENTERNAS MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH BESTÄMMA LÄMPLIGA DISTRIBUTIONSKANALER.

MÅLMARKNADSBEDÖMNINGen PÅVERKAR INTE EVENTUELLA KONTRAKTUELLA ELLER LEGALA FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER HÄNFÖRLIGA TILL KONVERTIBLERNA.

MÅLMARKNADSBEDÖMNING UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV MISSFÖRSTÅND, INTE: (A) EN ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN MENING SOM AVSES I MIFID II ELLER UK MIFIR; ELLER (B) EN REKOMMENDATION TILL INVESTERARE ELLER GRUPP AV INVESTERARE ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN ÅTGÄRD ÖVERHUVUDTAGET AVSEENDE KONVERTIBLERNA.

KONVERTIBLERNA ÄR INTE AVSEDDA ATT ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS OCH SKA INTE ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN. fÖR DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE (A) I EES, EN PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV FÖLJANDE: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (11) ARTIKEL 4(1) I MIFID II; ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I DIREKTIV (eu) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFFESIONELL KUND ENLIGT PUNKT (10) I artikel 4(1) I MIFID II och (b) i storbritannien, en person som är en (eller flera) av följande: (I) EN ICKE-PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2 AV FÖRORDNINGEN (EU) NR 2017/565 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 I STORBRITANNIEN (“FSMA”) OCH ALLA REGLER ELLER FÖRORDNINGAR SOM HAR UTFÄRDATS ENLIGT FSMA FÖR ATT GENOMFÖRA DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE KVALIFICERAS SOM EN PROFESSIONELL KUND ENLIGT DEFINITIONEN I PUNKT (8) ARTIKEL 2(1) I FÖRORDNING (EU) NR 600/2014 SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK NATIONELL LAGSTIFTNING GENOM EUWA.

FÖLJAKTLIGEN HAR INTE SÅDANT FAKTABLAD SOM KRÄVS ENLIGT EUROPAPARLAMENETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1286/2014, (”PRIIPS-FÖRORDNINGEN”) I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE ELLER PRIIPS-FÖRORDNINGEN SOM ÄR EN DEL AV BRITTISK LAGSTIFTNING GENOM EUWA (“BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN”) FÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV KONVERTIBLER ELLER TLLGÄNGLIGGÖRANDE AV KONVERTIBLER PÅ ANNAT SÄTT TILL EN ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE INOM EES ELLER STORBRITANNIEN UPPRÄTTATS OCH DÄRAV KAN DET VARA FÖRBJUDET ENLIGT PRIIPS-FÖRORDNINGEN ATT ERBJUDA ELLER SÄLJA ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGGÖRA KONVERTIBLER I EES ELLER STORBRITANNIEN OCH/ELLER DEN BRITTISKA PRIIPS-FÖRORDNINGEN.

DETTA PRESSMEDDELANDE DISTRIBUERAS DÄRUTÖVER I STORBRITANNIEN ENBART TILL, OCH RIKTAS ENBART TILL, KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET I FRÅGOR SOM RÖR INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN BRITTISKA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS TID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE (”ORDERN”) OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A)-(D) I ORDERN, OCH (II) TILL NÅGON DET ANNARS LAGLIGEN KAN KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVISAS TILLSAMMANS TILL SOM "RELEVANTA PERSONER"). DETTA PRESSMEDDELANDE SKA INTE LIGGA TILL GRUND FÖR ÅTGÄRDER ELLER FÖRLITAS PÅ (I) I STORBRITANNIEN, AV PERSONER SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON OCH (II) NÅGON MEDLEMSSTAT I EES, AV PERSONER SOM INTE ÄR KVALIFICERADE INVESTERARE. DE INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DETTA PRESSMEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENBART TILLGÄNGLIGT FÖR (A) RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ENDAST ENGAGERA RELEVANTA PERSONER I STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATER INOM EES.

DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ALLA ANDRA DOKUMENT ELLER MATERIAL I SAMBAND MED ERBJUDANDET ELLER FÖRSÄLJNING, ELLER INBJUDAN TILL TECKNING ELLER KÖP, AV KONVERTIBLERNA FÅR INTE DISTRIBUERAS, OCH KONVERTIBLERNA FÅR INTE HELLER ERBJUDAS ELLER SÄLJAS, ELLER BLI FÖREMÅL FÖR EN INBJUDAN TILL TECKNING ELLER KÖP, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ANDRA PERSONER I SINGAPORE ÄN TILL EN "ACKREDITERAD INVESTERARE" ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 4A(1)(A) I SECURITIES AND FUTURES ACT 2001 I SINGAPORE, I DESS ÄNDRADE LYDELSE FRÅN TID TILL ANNAN ("SFA"), EN "INSTITUTIONELL INVESTERARE" ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 4A(1)(C) I SFA, EN RELEVANT PERSON (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 275(2) I SFA) ELLER PÅ ANNAT SÄTT I ENLIGHET MED, OCH ENLIGT VILLKOREN I, NÅGON ANNAN TILLÄMPLIG BESTÄMMELSE I SFA, I VARJE FALL I ENLIGHET MED DE VILLKOR SOM ANGES I AVSNITTEN 274 OCH 275 I SFA.

PRODUKTKLASSIFICERING ENLIGT SFA I SINGAPORE: I SAMBAND MED AVSNITT 309B I SFA OCH SECURITIES AND FUTURES (CAPITAL MARKETS PRODUCTS) REGULATIONS 2018 I SINGAPORE ("CMP REGULATIONS 2018") HAR EMITTENTEN FASTSTÄLLT, OCH MEDDELAR HÄRMED ALLA RELEVANTA PERSONER (ENLIGT DEFINITIONEN I AVSNITT 309A(1) I SFA), ATT KONVERTIBLERNA ÄR "FÖRESKRIVNA KAPITALMARKNADSPRODUKTER" (ENLIGT DEFINITIONEN I CMP REGULATIONS 2018) OCH EXKLUDERADE INVESTERINGSPRODUKTER (ENLIGT DEFINITIONEN I MAS NOTICE SFA 04-N12: MEDDELANDE OM FÖRSÄLJNING AV INVESTERINGSPRODUKTER OCH MAS NOTICE FAA-N16: MEDDELANDE OM REKOMMENDATIONER AVSEENDE INVESTERINGSPRODUKTER).

KONVERTIBLERNA FÅR ENDAST SÄLJAS TILL KÖPARE I KANADENSISKA PROVINSER SOM KÖPER, ELLER ANSES KÖPA, SOM HUVUDMAN OCH SOM ÄR ACKREDITERADE INVESTERARE, ENLIGT DEFINITIONEN I NATIONAL INSTRUMENT 45–106 PROSPEKTUNDANTAG ELLER PARAGRAF 73.3(1) I SECURITIES ACT (ONTARIO), OCH ÄR TILLÅTNA KUNDER, ENLIGT DEFINITIONEN I NATIONAL INSTRUMENT 31–103 REGISTRERINGSKRAV, UNDANTAG OCH LÖPANDE SKYLDIGHETER FÖR REGISTRANTER. ALL VIDAREFÖRSÄLJNING AV KONVERTIBLERNA ELLER AKTIER SOM EMITTERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA MÅSTE SKE I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN, ELLER I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV, PROSPEKTKRAVEN I TILLÄMPLIGA VÄRDEPAPPERSLAGAR.

VARJE BESLUT OM ATT FÖRVÄRVA KONVERTIBLER BÖR ENDAST GÖRAS PÅ GRUNDVAL AV EN OBEROENDE GRANSKNING AV EN PRESUMPTIV INVESTERARE AV EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. VARKEN GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNINGEN AV, ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I, DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER EMITTENTENS PUBLIKT TILLGÄNGLIGA INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖREMÅL FÖR ÄNDRING I DESS HELHET UTAN FÖRVARNING FRAM TILL CLOSINGDAGEN.

VARJE POTENTIELL INVESTERARE BÖR UTGÅ FRÅN ATT INVESTERAREN MÅSTE BÄRA DEN EKONOMISKA RISKEN FÖR EN INVESTERING I KONVERTIBLER ELLER STAMAKTIER SOM EMITTERAS ELLER ÖVERFÖRS OCH LEVERERAS VID KONVERTERING AV KONVERTIBLERNA OCH SOM OMFATTAS AV KONVERTBLERNA (TILLSAMMANS MED KONVERTIBLERNA, ”VÄRDEPAPPREN”). VARKEN EMITTENTEN ELLER GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE (I) LÄMPLIGHETEN AV VÄRDEPAPPREN FÖR NÅGON INVESTERARE, (II) REDOVISNINGSMÄSSIGA EFFEKTER ELLER POTENTIELLA SKATTEKONSEKVENSER MED ANLEDNING AV INVESTERING I VÄRDEPAPPREN ELLER (III) FRAMTIDA UTVECKLING AV VÄRDEPAPPREN ANTINGEN I ABSOLUTA TAL ELLER I FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE INVESTERINGAR.

GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS AGERAR PÅ UPPDRAG AV EMITTENTEN OCH INGEN ANNAN MED ANLEDNING AV KONVERTIBLERNA OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIG GENTEMOT NÅGON ANNAN PERSON FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV DET SKYDD SOM LÄMNAS KUNDER TILL GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV RÅDGIVNING MED ANLEDNING AV VÄRDEPAPPREN.

VAR OCH EN AV EMITTENTEN, GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS OCH DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCLKIGEN ALLA SKYLDIGHETER ELLER ÅTAGANDEN ATT UPPDATERA, GRANSKA ELLER REVIDERA NÅGOT UTTALANDE I DETTA PRESSMEDDELANDE, OAVSETT PÅ GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA UTVECKLING ELLER ANNAT.