FINANSIERING

Balders finansieringsstrategi och den riskprofil som styrelsen eftersträvar återspeglas av en balansräkning som uppfyller kriterierna för en investment grade rating och väldiversifierad kapitalförsörjning.

Balder har tillgångar på flera marknader och för att minska riskerna och säkra en långsiktigt hållbar finansiering har bolaget en väldiversifierad finansieringsstruktur med obligationer och bankfinansiering i olika valutor. Vi värdesätter långsiktiga relationer med våra kreditgivare som huvudsakligen utgörs av de större nordiska bankerna och investerare på kapitalmarknaden.

Flera finanseringskällor

Den enskilt största finansieringskällan är obligationer i euro emitterade på den europeiska obligationsmarknaden under Balders EMTN-program, följt av banklån i flera valutor, ett inhemskt MTN-program samt ett certifikatprogram i euro och svenska kronor. Utöver dessa har bolaget även emitterat hybridkapital som har en ursprunglig löptid om 60 år och betraktas till hälften som eget kapital av kreditvärderingsinstituten.

Balder har ett ramverk för gröna obligationer som syftar till att finansiera projekt i linje med bolagets hållbarhetspolicy och som bidrar till en minskad miljöpåverkan. Ramverket uppdaterades 2023 och är i linje med bolagets fokus på ökad andel grön finansiering.

Investment Grade Rating 

Balder har under lång tid varit lyckosamt i att bygga en fastighetsverksamhet med en storlek och diversifiering som lämpar sig väl för både obligationsfinansiering och säkerställda banklån. En balansräkning som uppfyller kriterierna för en investment grade rating och kontinuerlig tillgång till obligationsfinansiering är inte bara en fråga om finansieringsstrategi, det ligger också väl i linje med bolagets riskprofil.

Balder har en investment grade rating från Standard & Poor's (S&P) om BBB.

Finansiella mål 

  • Belåningsgraden ska inte överstiga 50 procent
  • Räntetäckningsgraden ska vara minst 2 ggr
  • Soliditeten ska vara minst 40 procent
  • Nettoskuld/EBITDA ska över tid inte överstiga 11 gånger