Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Regulatoriska pressmeddelanden  – 
Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 3 maj 2024. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Balders årsstämma öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam som också utsågs till ordförande på årsstämman.

Bolagets vd, Erik Selin, redogjorde för bolagets verksamhet under 2023.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och beslutade om omval av Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren och nyval av Carin Kindbom. Till styrelseordförande valdes Sten Dunér.

Årsstämman fastslog ett fast styrelsearvode om sammanlagt 635 000 kr, fördelat på 230 000 kr till styrelsens ordförande och 135 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, vilka ej är anställda i bolaget. Stämman beslutade också att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände föreslagen instruktion för valberedningen. Sammanfattningsvis ska valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier i serie B, samt teckningsoptioner och eller konvertibler med rätt att teckna och eller konvertera till aktier i serie B. Antalet aktier, optioner och eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får omfatta högst motsvarande 10% av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att dels under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier av serie B att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i Bolaget, dels att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att överlåta samtliga men även färre än samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.balder.se.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, tel. 031-10 95 92, erik.selin@balder.se
Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef, tel. 031-10 99 13, eva.sigurgeirsdottir@balder.se