Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-juni 2023

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 099 Mkr (2 883), vilket motsvarar en ökning per aktie med 4 % till 2,69 kr (2,58).
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 91,12 kr per aktie (91,97).
  • Hyresintäkterna uppgick till 5 838 Mkr (5 057).
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -918 Mkr (8 717) motsvarande -0,80 kr per aktie (7,79).

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 3 302 Mkr (3 167). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 099 Mkr (2 883), vilket motsvarar en ökning per aktie med 4 % till 2,69 kr (2,58). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 929 Mkr (903).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 420 Mkr (9 500). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -918 Mkr (8 717), motsvarande -0,80 kr per aktie (7,79). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med -4 246 Mkr (5 587), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 27 Mkr (36), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 222 Mkr (24), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med 104 Mkr (1 200) samt resultat från andelar i intressebolag om -216 Mkr (1 980).

Presentation av Balders delårsrapport
Klockan 08:45 (CET) den 18 juli håller vd Erik Selin och finanschef Ewa Wassberg en webbsänd presentation. Presentationen hålls på engelska och under telefonkonferensen finns möjlighet för finansmarknadens representanter att ställa frågor.

Följ webbsändningen på https://ir.financialhearings.com/fastighets-balder-q2-2023.

Vänligen registrera dig här för att kunna ställa frågor under konferenssamtalet. Efter registrering kommer du att erhålla telefonnummer och konferens-ID.
Mediefrågor hänvisas till pressansvarig på press@balder.se.

Den inspelade presentationen och telefonkonferensen kommer i efterhand att finnas tillgänglig här.  
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99

 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl. 08.00 CET.