Delårsrapport januari-september 2022

Regulatoriska pressmeddelanden  – 

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 601 Mkr (3 924), vilket motsvarar en ökning per aktie med 17 % till 4,11 kr (3,51)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 92,84 kr per aktie (75,74)
  • Hyresintäkterna uppgick till 7 716 Mkr (6 535)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 9 329 Mkr (11 120) motsvarande 8,34 kr per aktie (9,94)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 5 030 Mkr (4 376). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 601 Mkr (3 924), vilket motsvarar en ökning per aktie med 17 % till 4,11 kr (3,51). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 453 Mkr (932).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 10 277 Mkr (11 903). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 9 329 Mkr (11 120), motsvarande 8,34 kr per aktie (9,94). Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 6 213 Mkr (7 436), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 58 Mkr (109), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 69 Mkr (215), värdeförändringar avseende räntederivat med 1 334 Mkr (415) samt resultat från andelar i intressebolag om 873 Mkr (2 096).
 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99

 

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08:00 CET.